Cykl „Kiedy warto przeprowadzić wywiad gospodarczy?” Poszukiwanie majątku dłużnika

Wierzyciel wie kto jest jego dłużnikiem, choć w przypadku śmierci dłużnika warto skorzystać z usług wywiadowni gospodarczej celem ustalenia kręgu spadkobierców zobowiązanych do spłaty zobowiązania po zamarłym dłużniku. Jednak największym wyzwaniem jest odnalezienie ukrytego przez dłużnika majątku, zwłaszcza gdy ukrył go za granicą. Poszukiwanie majątku dłużnika i jego identyfikacja, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, to wyjątkowa specjalizacja pośród usług Verificators. Bazując na budowanej przez wiele lat sieci powiązań z zaufanymi agencjami detektywistycznymi i kancelariami prawnymi, możemy odnaleźć majątek dłużnika niemal na całym świecie, włączając w to tzw. raje podatkowe.

Przedsiębiorcy, wierzyciele i ich problem z ustaleniem majątku dłużnika

Opóźnienia z płatnością, nieściągalne faktury, to element wpisany w codzienne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Wierzytelności w małej skali nie zakłócają działalności firmy. Jednak spiętrzenie się nieściągniętych płatności, kumulacja kilku nieuregulowanych przez klientów i kontrahentów faktur, może sprawić, że przedsiębiorca sam stanie się dłużnikiem, nie będąc w stanie regulować własnych zobowiązań. A to już poważne zagrożenie dla bytu firmy. Zakłócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa może doprowadzić do jego niewypłacalności i w konsekwencji do zamknięcia i likwidacji firmy. Świadomi tego właściciele firm podejmują kroki zapobiegawcze, wzywając swoich dłużników do zapłaty. Co jednak gdy dłużnik unika spłaty długu i ukrywa swój majątek?

Poszukiwanie majątku dłużnika

Jeszcze przed wystąpieniem o egzekucję komorniczą warto wiedzieć, czy dłużnik posiada wartościowe aktywa. Ustaleniu tego pomoże przeprowadzony wywiad gospodarczy. Podjęte przez prywatnego detektywa, czy profesjonalną wywiadownię gospodarczą czynności posłużą do opracowania raportu majątkowego, który umożliwi wierzycielom oszacowanie wypłacalności dłużnika oraz szanse na odzyskanie należności. Wywiadownia dostarczy informacji na temat cennych aktywów znajdujących się w posiadaniu dłużnika, czy nieruchomości, których jest właścicielem nie są obciążone kredytami hipnotycznymi lub podlegają zajęciu komorniczemu, czy auta którymi się porusza są jego własnością oraz czy posiada więcej wierzycieli, w tym zwłaszcza wierzycieli reprezentujących Skarb Państwa. To niezwykle ważne, bo należności publicznoprawne mają pierwszeństwo w zaspokojeniu przed innymi wierzytelnościami. Stąd istnieje obawa, że kontrahent, który posiada takich wierzycieli, w przypadku gdy stanie się naszym dłużnikiem, to nawet jeśli ma majątek, to po zaspokojeniu tych należności publicznoprawnych nie wystarczy go na pokrycie należnych nam zobowiązań.

Prywatny detektyw, wywiadownia gospodarcza, już na etapie postępowania komorniczego wspiera przedsiębiorców i innych wierzycieli w poszukiwaniu majątku dłużnika. Dąży do uzupełnienia ustaleń poczynionych przez komornika, wskazując mu majątek nieewidencjonowany lub nieoczywisty. Nie dla wszystkich jest bowiem jasne, co może być uznane za aktywa wartościowe, z których można domagać się spłaty należności. Profesjonalna wywiadownia gospodarcza potrafi wychwycić takie szczegóły. Działania wywiadu gospodarczego zwróci w kierunku poszukiwania: samochodów, maszyn budowlanych, quadów, pojazdów typu segway, a nawet inwentarza żywego typu: konie, koty czy psy rasowe.

Co w sytuacji, gdy dłużnik nie ma majątku?

W przypadku stwierdzenia w ramach przeprowadzonego wywiadu gospodarczego, że dłużnik nie ma wartościowego majątku, należy się zastanowić, czy w ogóle warto wkraczać na drogę sądową odzyskiwania należności. Bo przy braku perspektyw na sukces, rezygnacja z procesu pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów sądowych i obsługi prawnej prowadzonej sprawy. Do podjęcia tak ważnej decyzji przedsiębiorca/wierzyciel powinien posiadać niezbędne do tego informacje o stanie majątku dłużnika.

W przypadku spraw trudnych, gdzie egzekucja komornicza nie odniosła pożądanych efektów, wywiad gospodarczy dostarcza dowodów na celowe ukrywanie majątku, które posłużą do wykorzystania w sądzie w ramach instytucji skargi pauliańskiej (czyli doprowadzenie do nieważności rozporządzenia przez dłużnika swoim majątkiem, jeśli rozporządzenie to nastąpiło z pokrzywdzeniem wierzyciela). Biuro detektywistyczne, wywiadownia gospodarcza pomoże przedsiębiorcy/wierzycielowi ustalić miejsce pobytu dłużnika oraz zgromadzić informacje niezbędne w procesie odzyskiwania należności.

Kiedy warto przeprowadzić wywiad gospodarczy i podjąć czynności poszukiwania majątku?

1. Przed rozpoczęciem postępowania sądowego, w celu przygotowania planu efektywnego odzyskania należności lub zabezpieczenia majątku. 

2. W trakcie toczącego się już postepowania egzekucyjnego, jako wsparcie egzekucji komorniczej, także gdy komornik zdążył już umorzyć postępowanie.

3. Na potrzeby złożenia skargi pauliańskiej.

Skuteczne poszukiwanie dłużnika i jego majątku

Kiedy warto przeprowadzić wywiad gospodarczy? Zawsze. Najpóźniej w chwili powzięcia obawy o zdolność kontrahenta do regulowania swoich zobowiązań. Najpóźniej, bo świadomy zagrożenia właściciel firmy może ją chronić podejmując kroki prewencyjne jeszcze przed nawiązaniem współpracy z partnerem biznesowym, prześwietlając jego sytuację majątkowo-prawną w ramach czynności wywiadu gospodarczego.

W zakresie poszukiwania majątku, Verificators dostarcza swoim klientom raporty majątkowe, w których ustala wartościowe aktywa posiadane przez dłużnika w każdym, wskazanym przez klienta/wierzyciela państwie. Na podstawie działań śledczych Verificators sporządza również raporty analityczne, które służą wskazaniu, w jakim mieście lub kraju ukrywa się dłużnik wraz ze swoim majątkiem. Przeprowadzamy w imieniu klienta szereg działań śledczych i prawnych ukierunkowanych na odzyskanie należności, niezależnie od kraju gdzie znajduje się dłużnik i jego aktywa. Pomagamy w zidentyfikowaniu zależności i powiązań w skomplikowanych strukturach transgranicznych, z pomocą których dłużnik ukrywa swój majątek np. w rajach podatkowych.

Zastanawiasz się gdzie szukać majątku dłużnika? Skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy pomogą Ci określić zakres koniecznych działań oraz wesprą Cię na drodze do odzyskania długu.

Scroll to Top