Azerbejdżan

Jak sprawdzić firmę z Azerbejdżanu?

Weryfikacja kontrahenta jest kluczowym warunkiem bezpieczeństwa transakcji. Wywiad gospodarczy oferuje wiele metod sprawdzenia firmy. Jednak tym trudniej o rzetelną weryfikację przedsiębiorstwa, im dalej poza granicami Polski ma ono swoją siedzibę. Jeszcze trudniej, gdy siedzibę ma poza granicami UE. Jak sprawdzić firmę z Azerbejdżanu?

Dochowanie należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta

W dzisiejszych czasach założyć firmę jest bardzo łatwo. W wielu państwach można to zrobić nawet nie wychodząc z domu, przez Internet. Nigdy więc nie można mieć pewności, kto tak naprawdę kryje się pod stworzoną nazwą i wpisem w rejestrze, dopóki się tego nie sprawdzi. Weryfikacji służą działania powszechnie stosowanego już w obrocie wywiadu gospodarczego. Polegają one w pierwszej kolejności na sprawdzeniu rzetelności i aktualności dokumentacji kontrahenta, KRS, NIP, REGON, oraz pozwoleń i certyfikatów niezbędnych do prowadzenia określonego rodzaju działalności.

Weryfikacji można dokonać pozyskując informacje od właściwych osób i instytucji. Mogą nimi być: sądy rejestrowe, ZUS, urzędy skarbowe, czy krajowe i międzynarodowe izby handlowe. Warto zgłębić wiedzę na temat historii działalności oraz jej właścicieli, w tym opinie o firmie, także przeszukując Internet, czy zapytując innych przedsiębiorców, kontrahentów tego podmiotu, jak i bezpośrednio samego zainteresowanego. Trzeba pamiętać, że niedochowanie należytej staranności przy doborze kontrahenta niesie ze sobą konsekwencje prawne, np. w postaci oskarżenia o świadomy udział w nieprawidłowościach, i wynikające z tego dalsze sankcje podatkowo-prawne.

Krajowe i unijne sankcje

Od ponad roku polskie firmy jeszcze ostrożniej przyglądają się współpracy z zagranicznymi, również azerskimi partnerami biznesowymi, w związku z rosyjską agresją militarną na Ukrainie. Unia Europejska do końca 2022 roku nałożyła na Rosję już 9 pakietów sankcji. Swoje dodatkowe sankcje nakłada również Polska. Obejmują one najważniejsze osoby w Rosji, a także firmy pochodzące z tego kraju oraz z Białorusi. Zakazany jest obrót towarów i usług z rosyjskimi i białoruskimi firmami. Za jego naruszenie grozi polskim przedsiębiorcom kara finansowa w wysokości do 20 mln zł oraz nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Jednak rosyjscy i białoruscy przedsiębiorcy nauczyli się obchodzić międzynarodowe zakaz. Wykorzystują w tym celu m.in. skomplikowane struktury holdingowe utworzone w innych państwach, w których trudno wykryć rzeczywistą strukturę właścicielską. A leżący na styku Europy i Azji Azerbejdżan, były kraj związkowy Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, może być podatny na migrację rosyjskich firm, próbujących tędy obejść unijne sankcje. W przypadku azerskich firm może być więc trudniej o stuprocentowe potwierdzenie struktury właścicielskiej i beneficjenta rzeczywistego przedsiębiorstwa.

Współpraca gospodarcza z Azerbejdżanem

Według danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, na koniec listopada 2021 r. polsko-azerska wymiana handlowa sięgnęła poziomu 96,8 mln dolarów. Duży wzrost zanotował azerski eksport do Polski, odnotowując 20% skok w porównaniu do tego samego okresu 11 miesięcy roku poprzedniego, i wyniósł 7,5 mln dolarów. Pomimo 15% spadku, wciąż zdecydowanie więcej wysyłamy towarów do Azerbejdżanu –  nasz eksport osiągnął w badanym okresie wartość 89,3 mln USD. Do najbardziej perspektywicznych obszarów dwustronnej współpracy należą: infrastruktura i logistyka, budownictwo, rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, sektor farmaceutyczny, hydroenergetyka oraz nowe technologie. Azerbejdżan to kraj bogaty w gaz ziemny i ropę. Przyciąga polskie firmy ofertą rozwoju w Wolnej Strefie Ekonomicznej Alat usytuowanej przy porcie morskim w Baku.

Współpraca ekonomiczna Polski z Azerbejdżanem oparta jest przede wszystkim na Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy gospodarczej,
sporządzonej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r. oraz Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 26 sierpnia 1997 r. Od 1 maja 2004 r., czyli od naszego przystąpienia do Unii Europejskiej stosunki gospodarcze Polski z Azerbejdżanem reguluje Umowa o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy UE i Azerbejdżanem, podpisana w Luksemburgu 22 kwietnia 1996 r. (weszła w życie 22 czerwca 1999 r.). Rada Europejska przyjęła 14 listopada 2016 r. mandat negocjacyjny w sprawie nowej, kompleksowej umowy współpracy z Azerbejdżanem.

W Azerbejdżanie istnieje możliwość rejestracji firmy w jednym okienku oraz elektronicznie on-line. Z jednej strony to bardzo korzystne dla przedsiębiorców rozwiązanie. Z drugiej jednak nakazuje zachować czujność przy nawiązywaniu współpracy z podmiotami zarejestrowanymi w tak uproszczony sposób.

Krajowe i unijne informatory

Szczegółowe informacje na temat rodzaju objętych unijnym zakazem transakcji gospodarczych z Białorusią i Rosją odnaleźć można na stronach internetowych Rady Europejskiej: https://www.consilium.europa.eu/. W Dzienniku Urzędowym UE od adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220721 znajduje się z kolei wykaz osób i podmiotów objętych sankcjami. Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji również prowadzi aktualny rejestr podmiotów objętych sankcjami, w którym można sprawdzić kontrahenta, jego powiązania, przyczyny umieszczenia w rejestrze i zastosowane sankcje: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami.

W pierwszym kroku sprawdzenia firmy z Azerbejdżanu można więc dokonać wglądu, czy nie widnieje ona w którymś z ww. rejestrów. Źródłem przydatnych informacji jest również Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Wywiad gospodarczy, czyli jak sprawdzić kontrahenta z Azerbejdżanu?

Weryfikację kontrahenta można powierzyć profesjonalnej wywiadowni gospodarczej, na co dzień zajmującej się realizacją takich zleceń. Prywatny detektyw w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu czy innych miastach będzie wiedział, jak dotrzeć do niezbędnych informacji weryfikujących obecnego lub przyszłego kontrahenta.

Najważniejszym sposobem weryfikacji kontrahenta i jego ewentualnych powiązań z Białorusią czy Rosją jest ustalenie podmiotu będącego jego beneficjentem rzeczywistym, a następnie sprawdzenie, czy jest on wpisany na ww. listę sankcyjną prowadzoną przez MSWiA. Ustalenia można dokonać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych prowadzonym przez Ministra Finansów: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

Bezpośrednie zapytanie do kontrahenta

W przypadku pojawienia się trudności z ustaleniem struktury właścicielskiej biznesowego partnera za pomocą dostępnych rejestrów, można skorzystać z innej metody jego sprawdzenia w ramach działań wywiadu gospodarczego, którą jest zwrócenie się bezpośrednio do niego o potwierdzenie, kto jest jego beneficjentem rzeczywistym. Oczywiście by uwiarygodnić udzieloną odpowiedź można poprosić azerskiego przedsiębiorcę o okazanie dokumentów potwierdzających jego deklaracje.

Wywiad środowiskowy

Ogólnodostępnym sposobem na zdobycie informacji o kontrahencie jest przeszukanie zasobów Internetu. Weryfikacja firmy, sprawdzenie jej, czy posiada stronę internetową, jakie są o niej opinie, być może napotkamy jakąś publikację na jej temat. Można zwrócić się z prośbą o referencje do innych firm, które miały do czynienia z tym kontrahentem.

Jeśli dla pewności nie chcemy tego robić sami, możemy powierzyć research agencji detektywistycznej specjalizującej się w profesjonalnym wywiadzie gospodarczym. Bo źródeł informacji jest znacznie więcej niż tylko sieć www. Mogą ich udzielić np. polsko-azerskie izby gospodarcze albo Ambasada RP w Baku.

Polskie i unijne rejestry

W biuletynie informacji publicznej Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister właściwy ds. gospodarki, prowadzi rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Jeśli w rejestrze tym odnajdziemy przedstawicielstwo naszego kontrahenta, możemy przypuszczać, że on sam nadal istnieje i prowadzi działalność.

Kolejnym z takich rejestrów, w którym można sprawdzić kontrahenta jest europejski rejestr podatników VAT UE oraz rejestr EORI. Przedsiębiorstwa i osoby chcące prowadzić działalność handlową na terenie Unii muszą używać numeru EORI jako numeru identyfikacyjnego we wszystkich procedurach celnych. System informatyczny VIES (VAT Information Exchange System), to wyszukiwarka prowadzona przez Komisję Europejską, pozwalająca na sprawdzenie czy dany podmiot jest zarejestrowany jako dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych. A to niezbędne m.in. do tego, by móc zastosować do danej transakcji 0% stawkę VAT. Jeśli VIES nie potwierdzi rejestracji kontrahenta, można wystąpić o weryfikację do urzędu skarbowego państwa, w którym ma on siedzibę. Warto również sprawdzić, czy firma posiada odpowiednie pozwolenia i certyfikaty, jeśli są one wymagane w danym kraju.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych pozwala sprawdzić, czy dany kontrahent nie figuruje na jego liście. Istnieją również biura informacji gospodarczej, które posiadają szczegółowe informacje o działalności przedsiębiorstw. BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, utworzone przez Związek Banków Polskich, gromadzi dane na temat historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów, a także para bankowych firm pożyczkowych.

Azerskie rejestry przedsiębiorców

Ministerstwo Podatków Republiki Azerbejdżanu prowadzi internetową bazę danych, będącą rejestrem państwowym, w którym można wyszukiwać informacje o podmiotach gospodarczych. Wyszukiwanie musi odbywać się według numeru firmy w rejestrze i jej nazwy (https://www.e-taxes.gov.az/ebyn/commersialChecker.jsp). Strona również w języku angielskim.

Infoclipper, to komercyjny rejestr umożliwiający wyszukanie dowolnej firmy z Azerbejdżanu, informacje i dokumenty w celu zweryfikowania rejestracji, wyników finansowych i ratingu kredytowego oraz zidentyfikowania dyrektorów i członków zarządu (https://www.info-clipper.com/en/company/search/azerbaijan.az.html). Dostęp do informacji jest odpłatny. Strona również w języku angielskim i francuskim.

Krajowe Centrum Depozytowe (Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzi (MDM) zajmuje się organizacją i koordynacją systemu depozytowego, który zajmuje się przechowywaniem papierów wartościowych, prowadzeniem rejestrów praw własności i innych, a także rejestracją transakcji na papierach wartościowych (https://mdm.gov.az). Strona również w języku angielskim.

Warto dobrze sprawdzić kontrahenta

Przed dokonaniem transakcji, nawiązaniem współpracy z kontrahentem z Azerbejdżanu warto przeprowadzić wywiad gospodarczy i dobrze go sprawdzić, zwłaszcza czy nie jest powiązany z Białorusią lub Rosją. Za naruszenie nałożonych na obrót z tymi państwami sankcji grozi bowiem kara finansowa w wysokości do 20 mln zł, oraz od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Pomijając to, ostrożność handlowa, ostrożność kupiecka, dochowanie należytej staranności przy doborze kontrahenta, są zawsze wymagane. To obowiązki ciążące na przedsiębiorcach każdego dnia, bez względu na obecną sytuację na wschodzie Europy, a nakładane przez prawo na firmy jako na podmioty profesjonalne w obrocie gospodarczym, z których niedochowaniem wiąże konkretne sankcje.

Czy już wiesz jak sprawdzić firmę z Azerbejdżanu? Jeśli nie, lub potrzebujesz odnalezienia bardziej szczegółowych informacji, możemy Ci pomóc. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top