Jak sprawdzić firmę z Łotwy

Jak sprawdzić firmę z Łotwy?

Łotwa – kraj położony na północnym wschodzie Europy. Jego bezpośrednie sąsiedztwo z Białorusią i Rosją sprawiają, że jest silnie narażony na wpływy tych państw. A to w obliczu światowych sankcji nakładanych na rosyjskie i białoruskie podmioty w związku z wojną na Ukrainie, stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo współpracy także z łotewskimi kontrahentami. Przed jej nawiązaniem warto przeprowadzić wywiad gospodarczy, który potwierdzi wiarygodność nowego kontrahenta. Jak sprawdzić firmę z Łotwy?

Współpraca gospodarcza z Łotwą

Łotwa od 2004 r. należy do Unii Europejskiej od 2004 r., od 2007 r. do strefy Schengen, a od 2014 r. do strefy euro. Silną współpracę gospodarczą z Polską determinuje również uczestnictwo w Inicjatywie Trójmorza, czyli partnerstwa gospodarczego państw postkomunistycznych położonych pomiędzy Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim. Polska systematycznie poszerza zakres współpracy z Łotwą. W czerwcu 2022 r. w Rydze zainaugurowała działalnośćPolsko-Łotewska Izba Przemysłowo-Handlowa. W styczniu tego roku ministrowie spraw zagranicznych Litwy, Łotwy, Estonii i Polski podpisali deklarację w sprawie zacieśnienia współpracy w regionie.

Z drugiej strony łotewski rząd zawiesił w sierpniu ub.r. obowiązywanie umowy o współpracy gospodarczej z Rosją, również umowę o małym ruchu granicznym z Rosją. Trzy miesiące wcześniej zawiesił również obowiązywanie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W październiku prezydent Łotwy przyznał wprost, że obywatele Rosji nie są mile widziani w jego kraju.

Krajowe i unijne sankcje

W związku z agresją militarną na Ukrainie, zapoczątkowaną pod koniec lutego 2022 r., Unia Europejska nałożyła na Białoruś i Rosję liczne sankcje. Obejmują one podmioty, osoby fizyczne i prawne z tych państw. Zakazany jest obrót towarów i usług z rosyjskimi i białoruskimi firmami. Za jego naruszenie grozi polskim przedsiębiorcom kara finansowa w wysokości do 20 mln zł oraz nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Jednak rosyjscy i białoruscy przedsiębiorcy nauczyli się obchodzić międzynarodowe zakazy, wykorzystując m.in. skomplikowane struktury holdingowe utworzone w innych państwach, w których trudno wykryć rzeczywistą strukturę właścicielską. Jak sprawdzić firmę z Łotwy, by nie narazić się na sankcje?

Krajowe i unijne informatory

Szczegółowe informacje na temat rodzaju objętych unijnym zakazem transakcji gospodarczych z Białorusią i Rosją odnaleźć można na stronach internetowych Rady Europejskiej: https://www.consilium.europa.eu/. W Dzienniku Urzędowym UE od adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220721 znajduje się z kolei wykaz osób i podmiotów objętych sankcjami. Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji również prowadzi aktualny rejestr podmiotów objętych sankcjami, w którym można sprawdzić kontrahenta, jego powiązania, przyczyny umieszczenia w rejestrze i zastosowane sankcje: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami.

W pierwszym kroku sprawdzenia firmy z Łotwy można więc dokonać wglądu, czy nie widnieje ona w którymś z ww. rejestrów. Źródłem przydatnych informacji jest również Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Wywiad gospodarczy, czyli jak sprawdzić firmę z Łotwy?

Weryfikację kontrahenta z Łotwy można powierzyć profesjonalnej wywiadowni gospodarczej, na co dzień zajmującej się realizacją takich zleceń. Prywatny detektyw w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu czy innych miastach będzie wiedział, jak dotrzeć do niezbędnych informacji weryfikujących obecnego lub przyszłego kontrahenta.

Najważniejszym sposobem weryfikacji kontrahenta i jego ewentualnych powiązań z Białorusią czy Rosją jest ustalenie podmiotu będącego jego beneficjentem rzeczywistym, a następnie sprawdzenie, czy jest on wpisany na ww. listę sankcyjną prowadzoną przez MSWiA. Ustalenia można dokonać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych prowadzonym przez Ministra Finansów: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

Bezpośrednie zapytanie do kontrahenta – jak sprawdzić firmę z Łotwy?

W przypadku pojawienia się trudności z ustaleniem struktury właścicielskiej biznesowego partnera za pomocą dostępnych rejestrów, można skorzystać z innej metody jego sprawdzenia w ramach działań wywiadu gospodarczego, którą jest zwrócenie się bezpośrednio do niego o potwierdzenie, kto jest jego beneficjentem rzeczywistym. Oczywiście by uwiarygodnić udzieloną odpowiedź można poprosić łotewskiego przedsiębiorcę o okazanie dokumentów potwierdzających jego deklaracje.

Wywiad środowiskowy

Ogólnodostępnym sposobem na zdobycie informacji o kontrahencie jest przeszukanie zasobów Internetu. Weryfikacja firmy, sprawdzenie jej, czy posiada stronę internetową, jakie są o niej opinie, być może napotkamy jakąś publikację na jej temat. Można zwrócić się z prośbą o referencje do innych firm, które miały do czynienia z tym kontrahentem.

Jeśli dla pewności nie chcemy tego robić sami, możemy powierzyć research agencji detektywistycznej specjalizującej się w profesjonalnym wywiadzie gospodarczym. Bo źródeł informacji jest znacznie więcej niż tylko sieć www. Można np. wystąpić do Ambasady RP w Rydze z zapytaniem o konkretny podmiot, czy docierały do niej już skargi od innych przedsiębiorców, a może według wiedzy placówki dyplomatycznej łotewski kontrahent cieszy się złą opinią? Podobnych informacji mogą udzielić polsko-łotewskie izby handlowe.

Rejestry – jak sprawdzić firmę z Łotwy?

W biuletynie informacji publicznej Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister właściwy ds. gospodarki, prowadzi rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Jeśli w rejestrze tym odnajdziemy przedstawicielstwo naszego kontrahenta, możemy przypuszczać, że on sam nadal istnieje i prowadzi działalność.

Kolejnym z takich rejestrów, w którym można sprawdzić kontrahenta jest europejski rejestr podatników VAT UE oraz rejestr EORI. Przedsiębiorstwa i osoby chcące prowadzić działalność handlową na terenie Unii muszą używać numeru EORI jako numeru identyfikacyjnego we wszystkich procedurach celnych.

Łotewskie rejestry przedsiębiorców

Jak sprawdzić kontrahenta z Łotwy? Najlepiej w tamtejszym oficjalnym Rejestrze Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs), pod adresem: https://www.ur.gov.lv/lv/registre/. Za jego pośrednictwem Łotwa prowadzi rejestr spółek i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, oraz ich oddziałów i przedstawicielstw, a także zmian dotyczących dokumentów założycielskich tych podmiotów. Do rejestru wpisuje się również podmioty prowadzące działalność w sektorze środków masowego przekazu, stowarzyszenia i fundacje, zastawy handlowe, pakiety kontrolne, małżeńskie umowy majątkowe i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, partie polityczne, organy arbitrażowe, związki zawodowe, organizacje i instytucje religijne, a także postępowania upadłościowe. Niestety, dostęp do niego jest płatny. Bezpłatnie można uzyskać tylko podstawowe informacje o osobach prawnych, tj.:

– jej rodzaj, numer w rejestrze i data wpisu oraz wykreślenia;

– siedziba;

– aktualna nazwa i poprzednie nazwy;

– kod identyfikacyjny beneficjenta jednolitego obszaru płatności w euro (o ile został przyznany);

– kontrole przedstawicieli uprawnionych do reprezentowania danego podmiotu prawnego;

– dziedzina działalności w przypadku stowarzyszeń, fundacji i związków zawodowych.

Inny, komercyjny rejestr Lursoft zapewnia obszerną i prawnie ważną bazę danych ze wszystkimi firmami, które są zarejestrowane na Łotwie, ich przedstawicielami i akcjonariuszami. Obszerna baza danych zawiera informacje o wszystkich spółkach, stowarzyszeniach i przedsiębiorstwach, a także przedstawicielstwach zagranicznych, które są zarejestrowane na Łotwie. Baza danych oparta jest na oryginalnych dokumentach z państwowego Rejestru Przedsiębiorców. Można w niej znaleźć informacje o dyrektorze zarządzającym firmy, uczestnikach (akcjonariuszach), zarejestrowanym kapitale strukturalnym i wielu innych parametrach dotyczących każdej firmy. Baza danych nie jest aktualizowana raz na rok, miesiąc lub dzień, ale na bieżąco. W rejestrze można wyszukiwać według nazwy lub numeru firmy. Konieczna jest rejestracja i posiadanie konta (https://www.lursoft.lv/en/data-bases-of-companies).

Sprawdzenia łotewskiego kontrahenta dokonać można również za pośrednictwem publicznej bazy danych administracji skarbowej, w której możliwe jest wyszukiwanie osób fizycznych lub prawnych według nazwy oraz kodu rejestracyjnego (https://eds.vid.gov.lv/login/). Z kolei pod adresem https://www.lrpv.gov.lv/ prowadzony jest łotewski urząd patentowy, który umożliwia wyszukiwanie informacji o podmiotach w dzienniku urzędowym (2009-2019) i trzech bazach danych: wynalazków (Espacenet), znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Weryfikacja kontrahenta

Przed dokonaniem transakcji, nawiązaniem współpracy z kontrahentem z Łotwy warto przeprowadzić wywiad gospodarczy i dobrze go sprawdzić, zwłaszcza czy nie jest powiązany z Białorusią lub Rosją. Za naruszenie nałożonych na obrót z tymi państwami sankcji grozi bowiem kara finansowa w wysokości do 20 mln zł, oraz od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

Czy już wiesz jak sprawdzić firmę z Łotwy? Jeśli nie, lub potrzebujesz odnalezienia bardziej szczegółowych informacji, możemy Ci pomóc. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top