Jak sprawdzić firmę ze Słowenii

Jak sprawdzić firmę ze Słowenii?

Słowenia to jedno z najbardziej rozwiniętych państw Europy Środkowej, bardzo przyjazne dla współpracy gospodarczej z zagranicą. W ostatnich latach Polska zacieśniła w tym zakresie stosunki ze Słowenią. W 2021 r. spotkanie Ambasadora RP w Lubljanie z tamtejszym dyrektorem Slovenian Business Development Agency oraz z Prezesem Polsko-Słoweńskiego Klubu Biznesowego Stowarzyszenie TRIGLAV-RYSY miało na celu jeszcze szersze polepszenie warunków rozwoju współpracy polskich i słoweńskich firm. Otwartość sprzyja jednak uśpieniu czujności. A nie każdy przedsiębiorca ze Słowenii, tak jak i z innego kraju, okaże się rzetelnym. Taki partner biznesowy może później okazać się niewypłacalnym, albo w ogóle oszustem. Do tego w dobie wojny na Ukrainie wysoko sankcjonowanymi przez UE i Polskę są kontakty biznesowe z firmami powiązanymi z tym konfliktem. Jak przeprowadzić wywiad gospodarczy i sprawdzić firmę ze Słowenii?

Współpraca gospodarcza

Słowenia to państwo w wielu aspektach podobne z Polską. Leży w Europie Środkowej, średnia krajowa jest tu na zbliżonym poziomie, oba kraje należą do Unii Europejskiej i przystąpiły do niej w tym samym roku. Jej gospodarka, podobnie jak polska, należy do grupy przejściowej rankingu konkurencyjności WEF – czyli grupy państw, pomiędzy tymi które wciąż konkurują efektywnością, a tymi które są najbardziej konkurencyjne dzięki przewagom innowacyjnym.

Główne sektory słoweńskiej gospodarki to: rolnictwo, przemysł, usługi i turystyka. Na dynamikę rozwoju współpracy przedsiębiorstw polskich i słoweńskich ogromny wpływ ma wewnątrzwspólnotowy swobodny przepływ kapitału, usług i pracowników. Jak przewiduje państwowy Informator ekonomiczny na stronie www.gov.pl, ułatwienia wprowadzane przez rząd Słowenii w obszarze prawa gospodarczego i prowadzenia działalności gospodarczej powinny w przyszłości zaowocować tworzeniem przez polskich przedsiębiorców spółek z partnerami słoweńskimi czy nawiązywaniem bliższych więzi kooperacyjnych.Systematycznie rośnie też zainteresowanie polskich firm świadczeniem usług w Słowenii.

Krajowe i unijne sankcje

Od ponad roku polskie firmy jeszcze ostrożniej przyglądają się współpracy z zagranicznymi, a więc i słoweńskimi, partnerami biznesowymi. W związku z wybuchem wojny na Ukrainie, Unia Europejska do końca 2022 roku nałożyła na Rosję już 9 pakietów sankcji. Swoje dodatkowe sankcje nakładają również Słowenia i Polska. Obejmują one najważniejsze osoby w Rosji, a także firmy pochodzące z tego kraju oraz z Białorusi. Zakazany jest obrót towarów i usług z rosyjskimi i białoruskimi firmami. Za jego naruszenie grozi polskim przedsiębiorcom kara finansowa w wysokości do 20 mln zł oraz nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Jednak rosyjscy i białoruscy przedsiębiorcy nauczyli się obchodzić międzynarodowe zakazy, wykorzystując m.in. skomplikowane struktury holdingowe utworzone w innych państwach, w których trudno wykryć rzeczywistą strukturę właścicielską. Jak sprawdzić firmę ze Słowenii by nie narazić się na sankcje?

Wywiad gospodarczy, czyli jak sprawdzić kontrahenta ze Słowenii?

Weryfikację kontrahenta można powierzyć profesjonalnej wywiadowni gospodarczej, na co dzień zajmującej się realizacją takich zleceń. Prywatny detektyw w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu czy innych miastach będzie wiedział, jak dotrzeć do niezbędnych informacji weryfikujących obecnego lub przyszłego kontrahenta.

Najważniejszym sposobem weryfikacji kontrahenta i jego ewentualnych powiązań z Białorusią czy Rosją jest ustalenie podmiotu będącego jego beneficjentem rzeczywistym, a następnie sprawdzenie, czy jest on wpisany na ww. listę sankcyjną prowadzoną przez MSWiA. Ustalenia można dokonać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych prowadzonym przez Ministra Finansów: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

Bezpośrednie zapytanie do kontrahenta

W przypadku pojawienia się trudności z ustaleniem struktury właścicielskiej biznesowego partnera za pomocą dostępnych rejestrów, można skorzystać z innej metody jego sprawdzenia w ramach działań wywiadu gospodarczego, którą jest zwrócenie się bezpośrednio do niego o potwierdzenie, kto jest jego beneficjentem rzeczywistym. Oczywiście by uwiarygodnić udzieloną odpowiedź można poprosić słowackiego przedsiębiorcę o okazanie dokumentów potwierdzających jego deklaracje.

Wywiad środowiskowy – Jak sprawdzić firmę ze Słowenii?

Ogólnodostępnym sposobem na zdobycie informacji o kontrahencie jest przeszukanie zasobów Internetu. Weryfikacja firmy, sprawdzenie jej, czy posiada stronę internetową, jakie są o niej opinie, być może napotkamy jakąś publikację na jej temat. Można zwrócić się z prośbą o referencje do innych firm, które miały do czynienia z tym kontrahentem.

Jeśli dla pewności nie chcemy tego robić sami, możemy powierzyć research agencji detektywistycznej specjalizującej się w profesjonalnym wywiadzie gospodarczym. Bo źródeł informacji jest znacznie więcej niż tylko sieć www. Można np. wystąpić do Ambasady RP w Lubljanie z zapytaniem o konkretny podmiot, czy docierały do niej już skargi od innych przedsiębiorców, a może według wiedzy placówki dyplomatycznej słoweński kontrahent cieszy się złą opinią? Podobnych informacji mogą udzielić polsko-słoweńskie izby handlowe.

Rejestry

W biuletynie informacji publicznej Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister właściwy ds. gospodarki, prowadzi rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Jeśli w rejestrze tym odnajdziemy przedstawicielstwo naszego kontrahenta, możemy przypuszczać, że on sam nadal istnieje i prowadzi działalność.

Kolejnym z takich rejestrów, w którym można sprawdzić kontrahenta jest europejski rejestr podatników VAT UE oraz rejestr EORI. Przedsiębiorstwa i osoby chcące prowadzić działalność handlową na terenie Unii muszą używać numeru EORI jako numeru identyfikacyjnego we wszystkich procedurach celnych.

Można również skorzystać z Europejskiego Systemu Informacji Gospodarczej (ESIS), który umożliwia dostęp do informacji o firmach z całej Unii Europejskiej. Warto również sprawdzić, czy firma posiada odpowiednie pozwolenia i certyfikaty, jeśli są one wymagane w danym kraju.

Słoweńskie rejestry przedsiębiorców

Słoweński rejestr działalności gospodarczej prowadzony jest przez Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES. Gromadzi on informacje o przedsiębiorcach mających siedzibę w Słowenii, prowadzących działalność gospodarczą lub działalność nastawioną na zysk, a także o spółkach zależnych i innych oddziałach przedsiębiorstw. Można w nim odnaleźć również informacje o spółkach zależnych zagranicznych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w Słowenii. W rejestrze gromadzone są więc informacje o:

– spółkach;

– osobach fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność rejestrowaną lub regulowaną;

– osobach prawnych prawa publicznego i prywatnego;

– stowarzyszeniach;

– spółkach zależnych i oddziałach przedsiębiorstw;

– siedzibach zagranicznych przedsiębiorstw;

– innych podmiotach.

W rejestrze odnaleźć można: nazwę podmiotu, NIP, informacje o założycielach i przedstawicielach. Dostęp do oficjalnego słoweńskiego rejestru spółek jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja. Wyszukiwanie jest dostępne po nazwie lub numerze identyfikacyjnym spółki dla wszystkich typów spółek i zawiera szczegółowe i historyczne informacje. W AJPES więcej informacji jest dostępnych w języku słoweńskim niż w wersji angielskiej. Opcje w górnym menu: eRTR – dane o rachunkach bankowych spółek (otwarte, zamknięte), JOLP – raporty roczne spółek, eOBJAVE – przypadki niewypłacalności wraz z dokumentacją.

Pozostałe rejestry – Jak sprawdzić firmę ze Słowenii?

Centralna Korporacja Rozliczeniowa Papierów Wartościowych na stronie https://www-en.kdd.si/ udostępnia listę emitentów i dostępnych papierów wartościowych. Podobnie jak serwis INFO STORAGE, który na stronie https://www.oam.si/default_en.aspx?doc=ISSUERS zawiera listę emitentów i listę papierów wartościowych wraz z danymi kontaktowymi spółki.

Gvin, komercyjny, płatny rejestr przedsiębiorstw (www.gvin.com) umożliwia wyszukiwanie według nazwisk dyrektorów/wspólników/akcjonariuszy. Oferuje wszystkie dane finansowe z raportów rocznych (w tym za lata przed 2008/2009, które są zwykle najwcześniejszymi latami, za które można uzyskać raporty roczne w Ajpes). Informacje o płatnościach podatkowych, toczących się procesach sądowych i ratingach kredytowych (ta ostatnia jest płatną usługą AJPES). Jeśli firma zmieniła nazwę, AJPES nie zwróci żadnych wyników, podczas gdy Gvin wykryje to i przekieruje użytkownika do „nowej” firmy. Oferuje wszystkie dostępne dokumenty w jednym miejscu (z wyjątkiem tych, które można znaleźć tylko w rejestrze sądowym – umowa spółki, raporty o niewypłacalności, statut). Można kliknąć na adres spółki i zobaczyć, jakie inne spółki są tam zarejestrowane.

Na stronie http://seznami.gov.si/DURS/main_neplacniki.html słoweńskie ministerstwo finansów okresowo publikuje dane dotyczące firm, które posiadają zadłużenia podatkowe. Dostęp w języku słoweńskim.

Biuro Zapobiegania Praniu Pieniędzy na stronie https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-preprecevanje-pranja-denarja/ udostępnia okresowe raporty dotyczące transakcji bankowych i innych transakcji ze spółkami w jurysdykcjach offshore (arkusze kalkulacyjne do pobrania). Podmioty zobowiązane, o których mowa, muszą przekazywać do Urzędu informacje na temat – transakcjach gotówkowych przekraczających 30.000 EUR (z wyjątkiem firm audytorskich, niezależnych audytorów oraz osób prawnych i fizycznych świadczących usługi księgowe i doradztwa podatkowego) – transakcjach lub klientach, w związku z którymi istnieją przesłanki do podejrzeń o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Prawnicy, kancelarie prawne i notariusze są zobowiązani do przekazywania do Biura informacji o: transakcjach lub klientach, w związku z którymi istnieją powody, aby podejrzewać pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Warto dobrze sprawdzić kontrahenta

Przed dokonaniem transakcji, nawiązaniem współpracy z kontrahentem ze Słowenii warto przeprowadzić wywiad gospodarczy i dobrze go sprawdzić, zwłaszcza czy nie jest powiązany z Białorusią lub Rosją. Za naruszenie nałożonych na obrót z tymi państwami sankcji grozi bowiem kara finansowa w wysokości do 20 mln zł, oraz od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

Czy już wiesz jak sprawdzić firmę ze Słowenii? Jeśli nie, lub potrzebujesz odnalezienia bardziej szczegółowych informacji, możemy Ci pomóc. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top