Analiza konkurencji Jak odzyskać dług od spadkobierców?

Jak odzyskać dług od spadkobierców?


Wielu wierzycieli traci możliwość wyegzekwowania swojej wierzytelności od dłużnika z powodu jego śmierci. Ale śmierć nie oznacza, że przestał istnieć dług. Dług, który wierzyciel nadal może odzyskać odnajdując spadkobierców dłużnika. W trudnym zadaniu odnalezienia majątku zmarłego dłużnika i jego spadkobierców zobowiązanych do spłaty długu, warto skorzystać z pomocy prywatnego detektywa.

Jak odzyskać dług od spadkobierców?

Zgodnie z art. 922 Kodeksy cywilnego, z chwilą śmierci zmarłego jego prawa i obowiązki przechodzą na spadkobierców. Do obowiązków zaliczają się długi, których nie zdążył spłacić zmarły. Jak odzyskać dług od spadkobierców? W pierwszej kolejności należy ustalić ich krąg. Spadkobiercy nabywają spadek z chwilą śmierci spadkodawcy. Jednak w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tym, że jest powołany do spadku, może złożyć oświadczenie o jego odrzuceniu. W myśl art. 1020 K.c., spadkobierca, który odrzucił spadek, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Zatem w jego miejsce do dziedziczenia wstępują kolejni według ustawy spadkobiercy (np. jego dzieci). Na końcu kolejki do dziedziczenia jest Skarb Państwa, któremu uprawnienie do odrzucenia spadku nie przysługuje. A więc, w braku spadkobierców, wierzyciel może ze swoim roszczeniem o pokrycie długu zwrócić się do gminy.

Prywatny detektyw Warszawa

W odnalezieniu i ustaleniu kręgu osób uprawnionych do spadku, a co za tym idzie równocześnie zobowiązanych do uregulowania po zmarłym długu, nieodzowna jest pomoc prywatnego detektywa. Warszawa stanowi najlepszy przykład, dlaczego usługi detektywa są tak niezbędne dla wierzycieli chcących odzyskać swoją wierzytelność od spadkobierców zmarłego dłużnika. To miasto w Polsce, które charakteryzuje się największą migracją ludności ze wszystkich stron kraju, jak również z zagranicy. Stąd odnalezienie bliskich i innych osób mogących należeć do kręgu spadkobierców jest trudniejsze niż w innych miejscowościach.

Solidarna odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe

Dokonując wyboru osoby prywatnego detektywa, czy agencji detektywistycznej, warto kierować się tym, czy są to podmioty profesjonalne, legitymujące się bardzo dobrą znajomością prawa, bo oprócz umiejętności prowadzenia obserwacji detektywistycznej i odnajdywania osób, bardzo istotną w kwestii odzyskania długu od spadkobierców dłużnika jest znajomość procedur prawnych. Dla przykładu, odnajdując jednego spadkobiercę, może on bronić się przed uregulowaniem całości długu po zmarłym podnosząc, że odziedziczył tylko jedną piątą udziału w majątku spadkowym, i w takiej części jest gotów dług spłacić. Prywatny detektyw prawnik będzie jednak wiedział, że na mocy art. 1034 § 1 K.c., do chwili działu spadku odpowiedzialność spadkobierców ma charakter solidarny. Oznacza to, że wierzyciel może się domagać spłaty całości długu przez jednego ze spadkodawców, który będzie mógł potem żądać odpowiedniego zwrotu spłaconej wierzytelności od pozostałych spadkobierców. Dopiero od chwili działu spadku, spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi zmarłego proporcjonalnie do wielkości oddziedziczonych udziałów. Profesjonalny prywatny detektyw będzie również wiedział, jak złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Odnalezienie zobowiązanych do spłaty długu

Celem odzyskania należności wierzyciela od spadkobierców zmarłego dłużnika, w pierwszej kolejności należy ustalić, kto należy do kręgu spadkobierców. Wierzyciel może złożyć w tym zakresie odpowiednie zapytanie do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego. W przypadku ustalenia w sądzie, że zostało wszczęte postępowanie spadkowe po zmarłym, wierzyciel może złożyć wniosek o przyłączeni się do niego. Może się zdarzyć, że postępowanie spadkowe już się zakończyło. Wówczas należy wystąpić o wydanie odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Tam będzie jasno wykazane, kto i w jakich częściach nabył spadek po zmarłym dłużniku. Ale spadkobiercy mają możliwość nabyć spadek także drogą pozasądową, przed notariuszem. Wtedy o informację o kręgu spadkobierców trzeba się zwrócić do Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. Można również przejrzeć Rejestr Spadkowy.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Jeśli pomimo ww. starań nie udało się ustalić, kto jest spadkobiercą po zmarłym dłużniku, koniecznym jest złożenie w sądzie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Zgodnie z art. 1025 §  1 K.c., sąd na wniosek osoby mającej w tym interes, stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Po uruchomieniu tej procedury znów niezbędnym może się okazać podjęcie działań śledczych przez prywatnego detektywa. Sąd może bowiem wezwać wierzyciela, który wniósł o stwierdzenie nabycia spadku, do wskazania następców prawnych zmarłego dłużnika. Na podstawie tego wezwania sądu, o uzyskanie informacji na temat spadkobierców należy wystąpić do urzędu miasta lub gminy, w której zmarły miał ostatnie miejsce zamieszkania, jak i do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do wydziału Udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich.

Ustalenie zakresu odpowiedzialności spadkobierców

Po śmierci dłużnika jego spadkobiercy mają trzy możliwości: a) odrzucić spadek, b) przyjąć spadek wprost, lub c) z dobrodziejstwem inwentarza. W drugim przypadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za całe długi spadkowe. Składając oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca ogranicza swoją odpowiedzialność za długi tylko do wysokości majątku wchodzącego w skład spadku. To, jaki jest zakres odpowiedzialności spadkobiercy, pomoże ustalić prywatny detektyw.

Poszukiwanie majątku dłużnika

Nawet po odnalezieniu i ustaleniu kręgu spadkobierców zobowiązanych do uregulowania długu po zmarłym, mogą oni chcieć ukryć majątek. Wierzyciele napotykają największe trudności z odnalezieniem zobowiązanych do długu, jak i majątku dłużnika, który od lat zamieszkiwał za granicą. Poszukiwanie i identyfikacja majątku dłużnika zarówno w Polsce jak i poza granicami, to jedna ze specjalizacji Verificators. Bazując na budowanej przez wiele lat sieci powiązań z zaufanymi agencjami detektywistycznymi i kancelariami prawnymi, możemy odnaleźć majątek dłużnika niemal na całym świecie, włączając w to terytoria tzw. rajów podatkowych.

Przedsiębiorcy częstymi klientami detektywa w odzyskaniu długu od zmarłego kontrahenta

Z pomocy prywatnego detektywa korzystają nie tylko osoby fizyczne, chcące odzyskać swoje pieniądze od dłużnika. Częstymi klientami agencji detektywistycznych są przedsiębiorcy, dążący do wyegzekwowania spłaty swojej należności od kontrahenta, której nie zdążył jej uregulować przed śmiercią.

Jeśli zastanawiasz się gdzie szukać majątku dłużnika, jak odnaleźć i odzyskać dług od spadkobierców, skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy pomogą Ci określić zakres koniecznych działań oraz wesprą Cię na drodze do zaspokojenia Twojej wierzytelności.

Scroll to Top