Jak sprawdzić firmę na Cyprze

Jak sprawdzić firmę na Cyprze?

Ze swoim pro-przedsiębiorczym systemem podatkowym, oferującym firmom korzystny program odliczeń i preferencji fiskalnych, a także przyjaznym otoczeniem prawnym biznesu, Cypr jest bardzo pożądanym kierunkiem dla osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Wielu polskich przedsiębiorców przenosi swój biznes na Cypr, albo tworzy transgraniczne holdingi spółek i nawiązuje współpracę z tamtejszymi firmami.

Realny wzrost PKB Cypru wyniósł w 2021 roku 5,5%, a dalsze tempo wzrostu przewidywane jest na 4,1% w roku 2022. Głównym źródłem wzrostu jest sektor usług, którego udział w tworzeniu PKB od lat przekracza 80%. Największe znaczenie ma dla Cypru działalność związana z handlem, rynkiem nieruchomości, z administracją państwową oraz rynkiem usług finansowych. Cypryjska gospodarka wraca też po pandemii COVID-19 do flagowej turystyki i rekreacji, odnotowując w 2021 r. 40% wzrost w porównaniu do roku poprzedniego.

Konsekwencje wejścia Cypru do UE

Cypr przystąpił do Unii Europejskiej tego samego dnia co Polska. Od tego momentu utrzymuje silne relacje polityczne i gospodarcze ze wszystkimi krajami członkowskimi UE, w tym właśnie z Polską. Oba państwa 4 czerwca 1992 r. zawarły umowę dwustronną w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku. W marcu 2012 r. podpisano Protokół o zmianie tej umowy, m.in. modyfikując sposób opodatkowania dochodów członków zarządów spółek oraz obniżając stawkę podatku u źródła przy wypłacie dywidend.

W 2021 r. eksport z Polski na Cypr kształtował się na poziomie ok. 241 mln euro, a import – ok. 81 mln euro. Obroty handlowe na linii polsko-cypryjskiej zamknęły się dodatnim dla Polski saldem w wysokości 160 mln euro. Polskie firmy chętnie więc wysyłają swoje towary i usługi na Cypr. Każdy odpowiedzialny właściciel firmy, przed nawiązaniem współpracy, powinien podjąć się przeprowadzania wywiadu gospodarczego, celem weryfikacji kontrahenta z Cypru. Nie tylko uchroni to firmę przed związaniem się umową z problematycznym partnerem biznesowym, ale i przed odpowiedzialnością z tytułu uczestniczenia w łańcuchu dostaw z nierzetelnym kontrahentem. Już od dawna to na przedsiębiorcach rozpoczynających współpracę z innymi podmiotami ciąży obowiązek dochowania należytej staranności przy doborze kontrahenta. A więc jak sprawdzić firmę na Cyprze?

Wywiad środowiskowy

Ogólnodostępnym sposobem na zdobycie informacji o kontrahencie jest przeszukanie zasobów Internetu. Sprawdzenie firmy czy posiada stronę internetową, jakie są o niej opinie, być może napotkamy jakąś publikację na jej temat. Jeśli dla pewności nie chcemy tego robić sami, możemy powierzyć research agencji detektywistycznej specjalizującej się w profesjonalnym wywiadzie gospodarczym. Bo źródeł informacji jest znacznie więcej niż tylko sieć www. Można np. wystąpić do Ambasady RP w Nikozji z zapytaniem o konkretny podmiot. Zapytanie może doyczyć np. skarg od innych przedsiębiorców, co więcej, okazać się może, że według wiedzy placówki dyplomatycznej cypryjski kontrahent cieszy się złą opinią? Podobnych informacji mogą udzielić polsko-cypryjskie izby handlowe.

Rejestry

W biuletynie informacji publicznej Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister właściwy ds. gospodarki, prowadzi rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Jeśli w rejestrze tym odnajdziemy przedstawicielstwo naszego kontrahenta, możemy przypuszczać, że on sam nadal istnieje i prowadzi działalność.

Kolejnym z takich rejestrów, w którym można sprawdzić kontrahenta jest: europejski rejestr podatników VAT UE oraz rejestr EORI. Przedsiębiorstwa i osoby chcące prowadzić działalność handlową muszą używać numeru EORI jako numeru identyfikacyjnego we wszystkich procedurach celnych.

European e-justice

Głównym źródłem danych na temat przedsiębiorców zagranicznych są ich krajowe rejestry, odpowiedniki polskich CEIDG i KRS. Rejestry działalności gospodarczej poszczególnych państw UE zgromadzone są na portalu „european e-justice”. Jak sprawdzić firmę z Cypru? Cypryjski Departament Rejestru Przedsiębiorstw i Własności Intelektualnej prowadzi, zgodnie ze swoją nazwą, rejestr tamtejszych firm. Wydział ds. Przedsiębiorstw tego departamentu odpowiedzialny jest za rejestrację, monitorowanie, kontrolę i wykreślanie z rejestru spółek krajowych i zagranicznych, spółdzielni oraz nazw handlowych.

Registrar of Companies

Prowadzony przez ww. departament rejestr “Registrar of Companies” na stronie https://www.companies.gov.cy pozwala na odnalezienie wszelkich istotnych informacji o podmiotach gospodarczych. Funkcja wyszukiwania w trybie online jest bezpłatna i ogólnie dostępna. Każdy może sprawdzić, czy dana firma z Cypru jest wpisana rejestru prowadzonego przez Wydział ds. Przedsiębiorstw i jaki jest jej status, tzn. czy podmiot jest wyrejestrowany, czy też nadal prowadzi działalność. Rejestr online umożliwia też wyszukiwanie danych na temat wszystkich spółek oraz wgląd do dokumentów z ich akt gromadzonych w formie elektronicznej.

Rejestr oferuje wyszukiwanie również w języku angielskim. Gromadzi i udostępnia informacje na temat wszystkich zarejestrowanych na Cyprze podmiotów gospodarczych. Rejestr of Companies prowadzi akta dla każdego podmiotu gospodarczego zarejestrowanego w Republice Cypryjskiej. Companies Section jest jedną z dwóch sekcji Departamentu Rejestru Przedsiębiorstw i Własności Intelektualnej, działającą pod auspicjami Ministerstwa Energii, Handlu i Przemysłu.

Jak sprawdzić firmę z Cypru?

Wyszukiwania kontrahenta dokonuje się poprzez wpisanie jego nazwiska lub nazwy firmy. Ale można również wypełnić na portalu rejestru formularz i przesłać go do cypryjskiej administracji. Należy wówczas podać, czego dotyczy zapytanie,jakiego dotyczy obszaru oraz wpisać nazwę szukanego podmiotu gospodarczego. Pozostałe dane do podania to nazwa lub imię i nazwisko wyszukiwanej osoby, funkcję pełnioną w firmie, adres, email, miejscowość skąd pochodzi firma, kod pocztowy, państwo pochodzenia.

Jakie informacje udostępnia Registry of Companies?

W 2015 roku w ramach reformy Departamentu Registrar of Companies, zeskanowano fizyczne akta wszystkich aktywnych w tym czasie organizacji. Zspolone ujęcie zawiera m.in. spółki Ltd., nazwy handlowe, spółki osobowe i spółki zagraniczne), zarejestrowane w Registrar of Companies. W rezultacie stworzono zaktualizowany rejestr elektroniczny, bezpośrednio dostępny poprzez wyszukiwanie online.

Moc prawna

Moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze jest gwarantowana wiarygodnością informacji przekazywanych osobom trzecim na podstawie art. 3 unijnej dyrektywy 2009/101/WE w połączeniu z przepisami cypryjskiej ustawy o działalności przedsiębiorstw. W zakresie przechowywanych w rejestrze akt obowiązuje rękojmia wiary publicznej w odniesieniu do danych wprowadzonych do rejestru lub opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Republiki Cypryjskiej. Registry of Companies dba, by złożone akty i dokumenty były udostępniane do wglądu i dostępne za pośrednictwem wewnątrzunijnego elektronicznego systemu integracji rejestrów. Dane dostępne są w standardowym formacie wiadomości e-mail, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnych wymogów z zakresu bezpieczeństwa dotyczących transmisji danych. Przepisy nakładają na spółki obowiązek składania w rejestrze dokumentów, w tym sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych za każdy rok działalności.

Dodatkowa wyszukiwarka

Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Departament Spółek i Własności Intelektualnej udostępnia również dodatkową wyszukiwarkę przedsiębiorstw pod adresem https://efiling.drcor.mcit.gov.cy. W języku cypryjskim, tureckim i angielskim, można za jej pomocą sprawdzać kontrahentów z Cypru w wykazie zarejestrowanych organizacji i nazw. Aby wyszukiwać konkretną firmę, należy wpisać nazwę lub numer organizacji. Można wpisać tylko poszczególne słowa, jeśli nie znamy numeru w rejestrze lub pełnej nazwy firmy, a nawet zaznaczyć check box „Sound Like” – czyli przeprowadzić wyszukiwanie po słowach, których brzmienie kojarzy się z wyszukiwaną firmą.

Formy prawne prowadzenia działalności na Cyprze

Jak sprawdzić kontrahenta z Cypru, jak wyszukać firmę z Cypru? Działalność gospodarcza na wyspie Afrodyty może być prowadzona w formie:

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (limited company);

– spółki osobowej (partnership);

– jednoosobowej działalności gospodarczej (sole proprietorship);

– jako oddział zagranicznej firmy (branch).

Jak sprawdzić firmę na Cyprze?

Za pośrednictwem Registrar of Companies oraz wyszukiwarki efiling.drcor.mcit.gov.cy, oraz innych metod wywiadu środowiskowego, a także profesjonalnego wywiadu gospodarczego, można dokonać weryfikacji firm działających na terytorium Cypru. To niezwykle ważne, bo polskie prawo nakłada na przediśbiorców na obowiązek dochowania należytej staranności w doborze kontrahentów. Taki wywiad gospodarczy, czy inaczej sprawdzenie firmy z Cypru, bada jej reputację oraz poznaje sytuację finansową. Umożliwia zdobycie informacji o podmiotach powiązanych i o wewnętrznych relacjach kapitałowych. Wywiad może dostarczyć również informacji o tym, kto jest beneficjentem rzeczywistym, oraz inne dane krytyczne dla podjęcia decyzji o współpracy.

Czy wiesz już jak sprawdzić firmę z Cypru? A może zastanawiasz się jak głębiej zbadać wiarygodność cypryjskiego kontrahenta? Chcesz się tego dowiedzieć przed podpisaniem umowy? Skontaktuj się z nami!

Scroll to Top