Jak sprawdzić firmę w Niemczech

Jak sprawdzić firmę w Niemczech?

Aktualizacja artykułu: https://verificators.com/jak-sprawdzic-firme-z-niemiec/

Polska i Niemcy zawarły 17 czerwca 1991 r. traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, który wszedł w życie 16 stycznia 1992 r. W maju 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, a jednym z największych tego orędowników były właśnie Niemcy. 19 grudnia 2004 r. weszła w życie umowa między RP a RFN w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Wraz z członkostwem Polski w UE upadły wszelkie ograniczenia ilościowe i taryfowe w obrocie handlowym z Niemcami.

Dostęp do niemieckiego rynku pracy został w pełni zliberalizowany w maju 2011 r. Wg informacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy I Technologii z 2020 r., od 20 lat RFN pozostaje pierwszym partnerem handlowym Polski. Te uwarunkowania, a przede wszystkim fakt, że Niemcy to obecnie największa gospodarka w Europie i czwarta na świecie, sprawiają, że wiele polskich firm chce podejmować współpracę z firmami z Niemiec. Polscy przedsiębiorcy przystępując do jej nawiązania powinni jednak w pierwszej kolejności przeprowadzić wywiad gospodarczy. Dokonać weryfikacji firmy i swojego przyszłego kontrahenta zza zachodniej granicy. Poniżej podpowiadamy, jak sprawdzić firmę z Niemiec.

Liczba Polaków w Niemczech jako czynnik sprzyjający współpracy.

W RFN mieszka oficjalnie ponad 870 tys. Polaków, choć tamtejsi statystycy szacują, że osób z „polskim tłem migracyjnym” żyje w Niemczech ponad 2 miliony. To drugi, po Turkach, wynik liczebności migrantów w Niemczech. W ubiegłym 2021 roku, RFN pozostała największym partnerem handlowym Polski. Z kolei Polska jest dla Niemiec piątym najważniejszym rynkiem zagranicznym po Chinach, Holandii, Stanach Zjednoczonych i Francji.

Dwustronna wymiana towarowa wzrosła w 2021 r. o 23 mld euro w porównaniu do roku 2020 (+18,9%) i wyniosła 146,7 mld euro. Polscy przedsiębiorcy bardzo chętnie nawiązują współpracę z niemieckimi. Nim to jednak nastąpi, powinno się prewencyjnie dokonać weryfikacji firmy przeprowadzając wspomniany wywiad gospodarczy. Działania te pozwolą uniknąć ryzyka narażenia firmy na szkody wynikłe z nawiązania współpracy z nierzetelnym partnerem. Jest to również szansa na unieknięcie narażenia siebie na odpowiedzialność przed polskimi organami skarbowymi. Powodem może być np. niedochowanie należytej staranności w doborze kontrahenta, powinno się prewencyjnie dokonać weryfikacji firmy przeprowadzając wspomniany wywiad gospodarczy. Jak sprawdzić firmę w Niemczech?

Wywiad środowiskowy

Ogólnodostępnym sposobem na zdobycie informacji o kontrahencie jest przeszukanie zasobów Internetu. Weryfikacja firmy, sprawdzenie jej, czy posiada stronę internetową, jakie są o niej opinie, być może napotkamy jakąś publikację na jej temat. Jeśli dla pewności nie chcemy tego robić sami, możemy powierzyć research agencji detektywistycznej specjalizującej się w profesjonalnym wywiadzie gospodarczym. Bo źródeł informacji jest znacznie więcej niż tylko sieć www. Można np. wystąpić do Ambasady RP w Berlinie z zapytaniem o konkretny podmiot, czy docierały do niej już skargi od innych przedsiębiorców, a może według wiedzy placówki dyplomatycznej niemiecki kontrahent cieszy się złą opinią? Podobnych informacji mogą udzielić polsko-niemieckie izby handlowe.

Rejestry

W biuletynie informacji publicznej Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister właściwy ds. gospodarki, prowadzi rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Jeśli w rejestrze tym odnajdziemy przedstawicielstwo naszego kontrahenta, możemy przypuszczać, że on sam nadal istnieje i prowadzi działalność.

Kolejnym z takich rejestrów, w którym można sprawdzić kontrahenta jest: europejski rejestr podatników VAT UE oraz rejestr EORI. Przedsiębiorstwa i osoby chcące prowadzić działalność handlową muszą używać numeru EORI jako numeru identyfikacyjnego we wszystkich procedurach celnych.

European e-justice

Głównym źródłem danych na temat przedsiębiorców zagranicznych są ich krajowe rejestry, odpowiedniki polskich CEIDG i KRS. Rejestry działalności gospodarczej poszczególnych państw UE zgromadzone są na portalu „european e-justice”. Jak sprawdzić firmę w Niemczech? Ministerstwo Sprawiedliwości Nadrenii-Północnej Westfalii prowadzi dla wszystkich krajów związkowych RFN rejestr handlowy o nazwie Handelsregisterportal.

Rejestr niemiecki

Za pośrednictwem Handelsregisterportal, na stronie www.handelsregister.de można przeprowadzić wywiad gospodarczy uzyskując dostęp do wszystkich lokalnych niemieckich rejestrów: rejestru handlowego, rejestru stowarzyszeń i spółek partnerskich oraz do związanych z tymi rejestrami ogłoszeń. Rejestry te pozwalają dokonać weryfikacji firm działających na terytorium Niemiec.

Jakie informacje można uzyskać w rejestrze Handelsregisterportal?

Portal udostępnia dane o niemieckich podmiotach w kilku językach: angielskim, włoskim, francuskim i hiszpańskim. Większość informacji, jendak jest dostępna wyłącznie w języku niemieckim. Informacji na temat niewypłacalności, rozliczeń i składanych sprawozdań finansowych, a także o rynku kapitałowym należy szukać w Unternehmensregister, czyli niemieckim rejestrze spółek (www.unternehmensregister.de). Tam informacje dostępne są głównie w języku niemieckim (informacje o rynkach kapitałowych są dostępne częściowo w języku angielskim lub innych językach). Unternehmensregister jest powiązany z Handelsregisterportal i umożliwia wyszukiwanie informacji zawartych w obu rejestrach.

Niemiecki rejestr jest systemem komunikacji elektronicznej stosowanym przez departamenty sprawiedliwości krajów związkowych. Za jego pomocą można wyszukiwać dane z rejestrów osób prawnych prowadzonych przez tamtejsze sądy rejestrowe. Rejest ten jest prowadzony przez kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia w imieniu wydziałów sprawiedliwości wszystkich krajów związkowych. Obejmuje on działy A i B rejestru handlowego, rejestr spółdzielni, rejestr spółek i rejestr stowarzyszeń. Dostępne są w nim następujące informacje o osobach prawnych:

– Dane indeksowe;

– Dokumenty;

– Dane o podmiotach prowadzących działalność;

– Inne publikacje;

– AD – wydruk bieżący;

– CD – wydruk chronologiczny;

– HD – wydruk historyczny;

– Strukturalna zawartość rejestru (SI), zapis danych jako plik XML.

Wyszukiwanie poszczególnych podmiotów i wgląd do opublikowanych ogłoszeń oraz do danych dotyczących podmiotów wpisanych do rejestru, są bezpłatne. Za każdorazowy dostęp do danych opatrzonych numerem rejestracyjnym (np. wyciągi z aktualnych danych, dostęp do dokumentów) trzeba będzie już zapłacić –  4,50 EUR (wydruk) lub 1,50 EUR (za udostępnioną strukturę dokumentu).

Formy prawne prowadzenia działalności w Niemczech

Jak sprawdzić firmę w Niemczech, jak wyszukać danego kontrahenta? Działalność gospodarcza w Niemczech może być prowadzona w formie:

– spółki kapitałowej: GmbH (w tym Mini-GmbH) – odpowiednik spółki z o.o. oraz AG – spółka akcyjna;

– spółki osobowej: GbR – spółka cywilna, OHG – spółka jawna i KG – spółka komandytowa (w tym GmbH & Co KG – Kommanditgesellschaft mit beschränkter Haftung, czyli spółka komandytowa z ograniczoną odpowiedzialnością);

– samodzielnej działalności gospodarczej.

Do tego należy doliczyć działalność prowadzoną na terytorium Niemiec w formie przedstawicielstwa lub samodzielnego oddziału.

Moc prawna

Rejestr gwarantuje aktualność udostępnianych w rejestrze danych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Deutsches Handelsgesetzbuch (niemiecki kodeks handlowy), spółka może się powołać wobec osoby trzeciej jedynie na fakty, które zostały wpisane do rejestru oraz opublikowane, lub które były tej osobie wcześniej znane. Z kolei, w stosunkach do osób trzecich można się powołać wyłącznie na fakty prawidłowo wpisane i opublikowane w rejestrze. Reguła ta nie ma zastosowania do czynności prawnych dokonanych w terminie 15 dni od daty publikacji w rejestrze. Ma to zasotosowanie o ile osoba trzecia może udowodnić, że tych faktów nie znała, ani nie była zobowiązana do posiadania o nich wiedzy (art. 15 ust. 2 DG).

Jeśli wpisana do niemieckiego rejestru informacja została opublikowana nieprawidłowo, to osoba trzecia i tak może się na nią powoływać. Jednak tylko wobec podmiotu, którego dotyczy, jeśli był on świadomy tej nieprawidłowości (art. 15 ust. 3 DG).

Ponadto w portalu rejestrowym można pobrać dokumenty, które zostały złożone w sądzie rejestrowym drogą elektroniczną i należą do tzw. folderu rejestrowego. Są to np. wnioseki o rejestrację, listy posiadaczy akcji i statut spółki. Można również uzyskać informacje na temat ogłoszeń rejestrowych.

Jak sprawdzić firmę w Niemczech, jak sprawdzić przyszłego kontahenta?

W rejestrze Handelsregisterportal weryfikacji firmy z Niemiec, informacji na jej temat wyszukuje się przy pomocy dwóch funkcji: „wyszukiwanie zwykłe” i „wyszukiwanie zaawansowane”. Natomiast w Unternehmensregister dostępna jest tylko jedna funkcja wyszukiwania. Należy pamiętać, że większość informacji dostępna jest w języku niemieckim. Trudności mogą nastręczać odmienne, charakterystyczne dla niemieckiego alfabetu znaki.

W rejestrze można wyszukać wpisane firmy i korporacje nawet wtedy, gdy nie zna się konkretnego numeru rejestru. Treść danych rejestrowych udostępniana jest w różnych formach jako dokument PDF. Dane te mogą być zapisane elektronicznie lub wydrukowane w formie papierowej. Informacje udostępnianie są w następującej formie:

– bieżący wydruk w formie papierowej z zestawieniem wszystkich aktualnie obowiązujących wpisów,

– chronologiczny wydruk w formie papierowej zawierający wszystkie dane, które zostały przekazane od momentu przeniesienia rejestru do jego formy elektronicznej,

– historyczny wydruk w formie papierowej zawierający wszystkie dane, które obowiązywały do momentu przeniesienia rejestru do jego formy elektronicznej.

Czy już wiesz jak sprawdzić firmę w Niemczech? Jeśli nie, lub potrzebujesz odnalezienia bardziej szczegółowych informacji, możemy Ci pomóc. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top