Jak sprawdzić firmę z Austrii?

Jak sprawdzić firmę z Austrii?

Od przedsiębiorców, jako uczestników rynku profesjonalnie prowadzących działalność gospodarczą, wymagana jest należyta staranność przy wyborze kontrahenta i dokonywaniu transakcji, pod groźbą wysokich sankcji podatkowych, a nawet karnych i karnoskarbowych. Jej dochowaniu służy przede wszystkim weryfikacja danych rejestrowych kontrahenta, jego statusu, oraz osób uprawnionych do reprezentacji. Oczywistym jest, że większą niepewność rodzi nawiązanie współpracy z kontrahentem z zagranicy. Trudniej go zweryfikować z uwagi chociażby na różnice administracyjno-formalne, czy barierę językową. Jak sprawdzić firmę z Austrii?

Dochowanie należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta

W dzisiejszych czasach założyć firmę jest bardzo łatwo. W wielu państwach można to zrobić nawet nie wychodząc z domu, przez Internet. Nigdy więc nie można mieć pewności, kto tak naprawdę kryje się pod stworzoną nazwą i wpisem w rejestrze, dopóki się tego nie sprawdzi. Weryfikacji służą działania powszechnie stosowanego już w obrocie wywiadu gospodarczego. Polegają w pierwszej kolejności na sprawdzeniu rzetelności i aktualności dokumentacji kontrahenta, KRS, NIP, REGON, oraz pozwoleń i certyfikatów niezbędnych do prowadzenia określonego rodzaju działalności.

Weryfikacji można dokonać pozyskując informacje od właściwych osób i instytucji. Są nimi: sądy rejestrowe, ZUS, urzędy skarbowe, czy krajowe i międzynarodowe izby handlowe. Warto zgłębić wiedzę na temat historii działalności oraz jej właścicieli, w tym opinie o firmie, także przeszukując Internet, czy zapytując innych przedsiębiorców, kontrahentów tego podmiotu, jak i bezpośrednio samego zainteresowanego. Trzeba pamiętać, że niedochowanie należytej staranności przy doborze kontrahenta niesie ze sobą konsekwencje prawne. Takie kosekwencje mogą występować w postaci oskarżenia o świadomy udział w nieprawidłowościach, i wynikające z tego dalsze sankcje podatkowo-prawne.

Współpraca gospodarcza z Austrią

Polskę i Austrię łączy bardzo silna więź gospodarcza. Według danych Ambasady Austrii w Warszawie, wartość dwustronnego handlu wyniosła w 2019 roku blisko 10 mld euro, a ponad 550 austriackich przedsiębiorstw ma swoje przedstawicielstwa w Polsce. Austria stała się 8. z najważniejszych celów eksportowych polskich firm (5,1 mld euro) i 7. pod względem importu (4,65 mld euro). Sprowadzamy z Austrii przede wszystkim maszyny i pojazdy mechaniczne, w tym części samochodowe, produkty farmaceutyczne, papier i tekturę, artykuły metalowe, odzież, napoje, warzywa i owoce. W drugą stronę wysyłamy najwięcej: pojazdów mechanicznych i części samochodowych, meble i sprzęt elektroniczny, oraz artykuły spożywcze i produkty gotowe – walizki i produkty kaletnicze, instrumenty muzyczne i artykuły zegarmistrzowskie. W 2019 r. odnotowano również wzrost w dwustronnej wymianie usług. Eksport usług z Polski wzrósł o ponad 14% (1,74 mld euro), a import z Austrii o 6,7% (1,15 mld euro).

Austria z kwotą 6,2 mld euro jest 8. inwestorem zagranicznym w Polsce, dzięki czemu utworzono blisko 50 tys. nowych miejsc pracy. Instytucjami dedykowanymi do nawiązywania i utrzymywania współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z austriackimi służą Wydział Handlowy Ambasady Austrii w Warszawie oraz Austriackie Biuro Współpracy Gospodarczej w Krakowie. Szczegółowych informacji udzielić może również Austriacka Izba Gospodarcza w Polsce.

Z racji partnerstwa w ramach Unii Europejskiej, od 1 maja 2004 r. stosunki gospodarcze między Polską a Austrią regulują przede wszystkich traktaty i inne akty prawne obowiązujące państwa członkowskie UE we wspólnych relacjach. Poza tym, do najważniejszych międzynarodowych umów dwustronnych należą umowa ws. unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Wiedniu 13 stycznia 2004 r. (weszła w życie 1 kwietnia 2005r.), zmieniona na mocy Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r. (obowiązuje od 17 lipca 2008 r.) i umowa o współpracy gospodarczej, technicznej i technologicznej z 27 października 1995 r. (weszła w życie 1 sierpnia 1996 r.).

Według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, na koniec 2017 r. w Polsce zarejestrowanych było 773 firm z udziałem kapitału austriackiego. Polskie inwestycje w Austrii wyniosły natomiast ponad 308 mln euro głównie w sektorze usług i rynku kapitałowego. Z dniem 1 maja 2011 r. zakończył się okres przejściowy, w którym obowiązywały ograniczenia w swobodzie świadczenia usług przez polskie firmy na terytorium Austrii. Wśród potencjalnych obszarów nasilonej współpracy ze strony firm austriackich wskazuje się sektor budowalny, bankowy, rynek nieruchomości oraz przemysł chemiczny i papierniczy. Polscy przedsiębiorcy chcą kooperować z Austriakami w zakresie nowoczesnych technologii w energetyce, ciepłownictwie i motoryzacji.

Krajowe i unijne sankcje

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa w publikacji z 3 sierpnia 2023 r., Austria odmawia zajęcia ostrzejszego stanowiska wobec Rosji w obliczu jej agresji zbrojnej na Ukrainie. Austria powołuje się przy tym na swoją neutralność. PAP nazywa ją wprost „bankomatem Putina w strefie euro”. Od dnia wybuchu wojny na Ukrainie władze w Wiedniu wypłaciły Rosji 7 mld euro za sam tylko gaz. Austriacki Raiffeisen Bank obsługuje ponad połowę międzynarodowych transakcji płatniczych z Rosji. Rosyjskie wpływy i współpraca z Austrią mają więc mocne podstawy i oba państwa łączą silne, trudne do rozerwania więzi gospodarcze. A ma to od ponad roku bardzo istotne znaczenie dla polskich firm.

Muszą bowiem jeszcze ostrożniej przyglądać się współpracy z zagranicznymi, w tym z austriackimi partnerami biznesowymi. Unia Europejska 23 czerwca 2023 roku nałożyła na Rosję już 11 pakietów sankcji. Swoje dodatkowe sankcje nakłada również Polska. Obejmują one najważniejsze osoby w Rosji, a także firmy pochodzące z tego kraju oraz z Białorusi. Zakazany jest obrót towarów i usług z rosyjskimi i białoruskimi firmami. Za jego naruszenie grozi polskim przedsiębiorcom kara finansowa w wysokości do 20 mln zł oraz nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Jednak rosyjscy i białoruscy przedsiębiorcy nauczyli się obchodzić międzynarodowe zakazy. Wykorzystują w tym celu m.in. skomplikowane struktury holdingowe utworzone w innych państwach, w których trudno wykryć rzeczywistą strukturę właścicielską.

Szczegółowe informacje na temat rodzaju objętych unijnym zakazem transakcji gospodarczych z Białorusią i Rosją odnaleźć można na stronach internetowych Rady Europejskiej: https://www.consilium.europa.eu/. W Dzienniku Urzędowym UE od adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220721 znajduje się z kolei wykaz osób i podmiotów objętych sankcjami. Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji również prowadzi aktualny rejestr podmiotów objętych sankcjami. Można w nim sprawdzić kontrahenta, jego powiązania, przyczyny umieszczenia w rejestrze i zastosowane sankcje: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami.

W pierwszym kroku sprawdzenia firmy z Austrii można więc dokonać wglądu, czy nie widnieje ona w którymś z ww. rejestrów. Źródłem przydatnych informacji jest również Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Wywiad gospodarczy, czyli jak sprawdzić kontrahenta z Austrii?

Weryfikację kontrahenta można powierzyć profesjonalnej wywiadowni gospodarczej, na co dzień zajmującej się realizacją takich zleceń. Prywatny detektyw w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu czy innych miastach będzie wiedział, jak dotrzeć do niezbędnych informacji weryfikujących obecnego lub przyszłego kontrahenta.

Najważniejszym sposobem weryfikacji kontrahenta i jego ewentualnych powiązań z Białorusią czy Rosją jest ustalenie podmiotu będącego jego beneficjentem rzeczywistym, a następnie sprawdzenie, czy jest on wpisany na ww. listę sankcyjną prowadzoną przez MSWiA. Ustalenia można dokonać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych prowadzonym przez Ministra Finansów: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj.

Wywiad środowiskowy

Ogólnodostępnym sposobem na zdobycie informacji o kontrahencie jest przeszukanie zasobów Internetu. Weryfikacja firmy, sprawdzenie jej, czy posiada stronę internetową, jakie są o niej opinie, być może napotkamy jakąś publikację na jej temat. Jeśli dla pewności nie chcemy tego robić sami, możemy powierzyć research agencji detektywistycznej specjalizującej się w profesjonalnym wywiadzie gospodarczym. Bo źródeł informacji jest znacznie więcej niż tylko sieć www. Można np. wystąpić do Ambasady RP w Wiedniu z zapytaniem o konkretny podmiot, czy docierały do niej już skargi od innych przedsiębiorców, a może według wiedzy placówki dyplomatycznej austriacki kontrahent cieszy się złą opinią? Podobnych informacji mogą udzielić polsko-austriackie izby handlowe.

Bezpośrednie zapytanie do kontrahenta

W przypadku pojawienia się trudności z ustaleniem struktury właścicielskiej partnera biznesowego za pomocą dostępnych rejestrów, można skorzystać z innej metody jego sprawdzenia w ramach działań wywiadu gospodarczego. Jest nią zwrócenie się bezpośrednio do kontrahenta o potwierdzenie, kto jest jego beneficjentem rzeczywistym. Oczywiście by uwiarygodnić udzieloną odpowiedź można poprosić austriackiego przedsiębiorcę o okazanie dokumentów potwierdzających jego deklaracje.

Polskie i unijne rejestry

W biuletynie informacji publicznej Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister właściwy ds. gospodarki, prowadzi rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Jeśli w rejestrze tym odnajdziemy przedstawicielstwo naszego kontrahenta, możemy przypuszczać, że on sam nadal istnieje i prowadzi działalność.

Kolejnym z takich rejestrów, w którym można sprawdzić kontrahenta jest europejski rejestr podatników VAT UE oraz rejestr EORI. Przedsiębiorstwa i osoby chcące prowadzić działalność handlową na terenie Unii muszą używać numeru EORI. Jest to numer identyfikacyjny potrzebny we wszystkich procedurach celnych. System informatyczny VIES (VAT Information Exchange System), to wyszukiwarka prowadzona przez Komisję Europejską, pozwalająca na sprawdzenie czy dany podmiot jest zarejestrowany jako dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych. A to niezbędne m.in. do tego, by móc zastosować do danej transakcji 0% stawkę VAT. Jeśli VIES nie potwierdzi rejestracji kontrahenta, można wystąpić o weryfikację do urzędu skarbowego państwa, w którym ma on siedzibę. Warto również sprawdzić, czy firma posiada odpowiednie pozwolenia i certyfikaty, jeśli są one wymagane w danym kraju.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych pozwala sprawdzić, czy dany kontrahent nie figuruje na jego liście. Istnieją również biura informacji gospodarczej, które posiadają szczegółowe informacje o działalności przedsiębiorstw. BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, utworzone przez Związek Banków Polskich, gromadzi dane na temat historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów, a także para bankowych firm pożyczkowych.

Austriackie rejestry firm

Oficjalny austriacki rejestr handlowy firm prowadzony jest przez tamtejsze ministerstwo sprawiedliwości. Dokładnie przez sądy okręgowe , w Wiedniu przez Sąd Gospodarczy w Wiedniu, a w Grazu przez Sąd Okręgowy dla Spraw Cywilnych w Grazu. Służy do rejestrowania i ujawniania faktów, które podlegają wpisowi zgodnie z przepisami prawa. Rejestr składa się z tak zwanej księgi głównej (faktycznego rejestru spółek). Zawiera ona wpisy do rejestru, oraz zbioru dokumentów, w którym przechowywane są dokumenty, na których opierają się wpisy do rejestru handlowego, np. umowa spółki lub bilans.

Do rejestru handlowego wpisywane są następujące podmioty prawne: spółki jednoosobowe, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie handlowe i przemysłowe. Co więcej znajdują się tam: towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, kasy oszczędnościowe, fundacje prywatne, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie (SE), spółdzielnie europejskie (SCE), inne podmioty prawne, których rejestracja jest przewidziana przez prawo.

Każdemu podmiotowi prawnemu przypisany jest numer w rejestrze spółek, składający się z cyfr i litery kontrolnej. Rejestr można przeszukiwać za opłatą za pośrednictwem serwisu JustizOnline. Dalsze opcje zapytania o rejestr spółek można znaleźć w menu po prawej stronie w sekcji zapytanie o rejestr spółek: https://justizonline.gv.at/jop/web/firmenbuchabfrage.

firmenbuch.at, to komercyjny rejestr handlowy, za pomocą którego można wyszukiwać firmy według numeru rejestrowego lub nazwy spółki. Można zamówić wyciągi z rejestru spółek i rocznych sprawozdań finansowych: https://firmenbuch.at/.

FirmenABC kolejna komercyjna baza danych firm, która za darmo poda numer rejestracyjny firmy, numer UID, nazwiska przedstawicieli, datę założenia, sprzedaż i liczbę pracowników: https://www.firmenabc.at/.

WKO, czyli portal austriackiej izby gospodarczej zawiera katalog informacji na temat ponad 593 000 austriackich firm: https://firmen.wko.at/SearchSimple.aspx.

Lepiej dobrze sprawdzić kontrahenta

Przed dokonaniem transakcji, nawiązaniem współpracy z kontrahentem z Austrii lepiej przeprowadzić wywiad gospodarczy. Należy również dobrze sprawdzić czy nie jest powiązany z Białorusią lub Rosją. Za naruszenie zakazów nałożonych na określonego rodzaju obrót z tymi państwami, z określonymi osobami i firmami grozi bowiem kara finansowa. Jej wysokość może wynieść do 20 mln zł, oraz od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Poza tym, weryfikacja kontrahenta, dochowanie należytej staranności przy jego doborze, to wymóg obowiązujący zawsze przy prowadzeniu działalności gospodarczej, ciążący na przedsiębiorcach jako profesjonalnych uczestnikach rynku.

Czy już wiesz jak sprawdzić firmę z Austrii? Jeśli nie, lub potrzebujesz odnalezienia bardziej szczegółowych informacji, możemy Ci pomóc. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top