Jak sprawdzić firmę z Wielkiej Brytanii

Jak sprawdzić firmę z Wielkiej Brytanii?

Wielu polskich przedsiębiorców rozważa nawiązanie współpracy z firmami brytyjskimi. Pojawia się więc pytanie, jak sprawdzić firmę z UK? Wielka Brytania to bowiem druga po Niemczech pod względem PKB gospodarka w Europie i szósta na świecie. Zjednoczone Królestwo po wystąpieniu w 2020 r. z Unii Europejskiej notuje tempo wzrostu PKB o 7,4% (2021 r.), a według prognozy OECD na 2022 r.: wzrost brytyjskiego PKB wyniesie 3,5% . Stopa bezrobocia w UK oscyluje zaledwie wokół 3,8%, wartość obrotów handlu zagranicznego wyniosła w 2021 r. 1279 mld GBP (to wzrost o 11% w porównaniu do 2020 r.), wartość eksportu – 625 mld GBP (wzrost o 10,9% w porównaniu do 2020 r.), wartość importu – 654 mld GBP (wzrost o 12,5% w porównaniu do 2020 r.). Wrażenie na polskich przedsiębiorcach robią zwłaszcza wartości:

– zagranicznych inwestycji bezpośrednich kraju urzędowania za granicą – 1,7 mld GBP w 2020 r. i

– skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kraju urzędowania – 1,9 bln GBP w 2020 r.

Gospodarka UK

Wielka Brytania prócz jednej z największych i najlepiej rozwiniętych gospodarek świata jest jednocześnie jednym z najważniejszych na świecie centrów handlowych i finansowych. Zwłaszcza londyńskie City.

Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, od 1 stycznia 2021 r. stosowana jest w jej relacjach gospodarczych z państwami członkowskimi UE, a więc także w relacjach z Polską, umowa o handlu i współpracy (Trade and Cooperation Agreement, TCA). Określa ona wzajemne warunki handlu towarami oraz usługami. Na granicy z UK obowiązują kontrole celne, przedsiębiorcy muszą dopełniać formalności. celnych, w tym posiadać numer EORI, składać zgłoszenia i deklaracje celne, jak i regulować podatki i cła. Jednak zgodnie z ww. umową, wszystkie towary mają stawkę cła 0%. UE i UK uzgodniły wzajemne uznawanie statusu Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego (AEO). Rozwiązanie to skutkuje tym, że firmy z obu terytoriów mogą korzystać z dodatkowych uproszczeń celnych.

Wszystko to zachęca polskie firmy do współpracy z przedsiębiorstwami w UK. Wolumen handlu zagranicznego między oboma państwami wyniósł w 2021 roku 87,3 mld PLN (19,1 mld EUR). Odpowiednio: import – 20,9 mld PLN (5,4 mld EUR), a eksport – 66,4 mld PLN (14,5 mld EUR). Każdy odpowiedzialny za swoją firmę przedsiębiorca powinien przed nawiązaniem współpracy przeprowadzić wywiad gospodarczy, czyli dokonać weryfikacji kontrahenta z Wielkiej Brytanii. Poniżej podpowiadamy, jak sprawdzić firmę z UK.

Wywiad środowiskowy

Ogólnodostępnym sposobem na zdobycie informacji o kontrahencie jest przeszukanie zasobów Internetu. Weryfikacja firmy z UK, sprawdzenie, czy posiada stronę internetową, jakie posiada opinie, być może napotkamy jakąś publikację na jej temat. Jeśli dla pewności nie chcemy tego robić sami, możemy powierzyć research agencji detektywistycznej specjalizującej się w profesjonalnym wywiadzie gospodarczym. Bo źródeł informacji jest znacznie więcej niż tylko sieć www. Można np. wystąpić do Ambasady RP w Londynie z zapytaniem o konkretny podmiot. Zapytanie poże dotyczyć, np. skarg od innych przedsiębiorców, a może według wiedzy placówki dyplomatycznej brytyjski kontrahent cieszy się złą opinią? Podobnych informacji mogą udzielić polsko-brytyjskie izby handlowe.

Rejestry

W biuletynie informacji publicznej Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister właściwy ds. gospodarki, prowadzi rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Jeśli w rejestrze tym odnajdziemy przedstawicielstwo naszego kontrahenta, możemy przypuszczać, że on sam nadal istnieje i prowadzi działalność.

Kolejny rejestr, w którym można sprawdzić kontrahenta z Wielkiej Brytanii to: europejski rejestr podatników VAT UE oraz rejestr EORI. Przedsiębiorstwa i osoby chcące prowadzić działalność handlową muszą używać numeru EORI jako numeru identyfikacyjnego we wszystkich procedurach celnych.

Brytyjskie rejestry przedsiębiorców

Głównym źródłem danych na temat przedsiębiorców zagranicznych są ich krajowe rejestry, odpowiedniki polskich CEIDG i KRS. Jak sprawdzić firmę z Wielkiej Brytanii? W Zjednoczonym Królestwie najważniejsze są dwa rejestry. Prawie wszystkie działania związane z usługami finansowymi muszą być zatwierdzone przez Financial Conduct Authority. FCA jest organem regulacyjnym dla około 50 000 firm świadczących usługi finansowe oraz związanych z rynkiem finansowym w Wielkiej Brytanii. FCA jest także organem nadzoru ostrożnościowego.

Drugim jest państwowy rejestr działalności gospodarczej („Business register”) dla Zjednoczonego Królestwa, w tym Anglii i Walii, Irlandii Północnej i Szkocji prowadzony przez Izbę Spółek Handlowych (Companies House). To odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sądowego.

Rejestr Financial Conduct Authority

FCA zaleca, by w ramach odpowiedzialnego wywiadu gospodarczego zawsze dokonywać weryfikacji firmy i sprawdzać kontrahenta z Wielkiej Brytanii. Za pośrednictwem udostępnianego na jej stronie https://register.fca.org.uk rejestru, można sprawdzić, czy dana osoba lub firma z UK jest do rejestru wpisana.

Rejestr zawiera listę wszystkich firm i osób, które są zaangażowane w działalność regulowaną. Można się dowiedzieć, co należy do ich obowiązków, jakie zabezpieczenia przysługują kontrahentowi, podczas prowadzenia z nimi interesów. W rejestrze można sprawdzić, czy nadane, wpisane uprawnienia/działalność danej firmy z Wielkiej Brytanii, odpowiadają usłudze, którą świadczy klientowi. Rejestr FCA prowadzony jest wyłącznie w języku angielskim.

Jak sprawdzić kontrahenta z UK w rejestrze?

Wystarczy na https://register.fca.org.uk wpisać wyszukiwaną frazę: nazwę firmy lub nazwisko lub numer referencyjny nadany w rejestrze, i opcjonalnie także kod pocztowy lub nazwę miejscowości, z której pochodzi wyszukiwany kontrahent. Wyszukiwać można osoby lub firmy. Udostępniane w rejestrze informacje to m.in.: adres, dane kontaktowe oraz status prawny firmy. Wyszukiwanie można zawęzić do firm, które zajmują się doradztwem w zakresie: hipotek, albo inwestycji, albo emerytalnym. Jeśli wyszukiwany kontrahent z UK ma w rejestrze status „nieaktywny”, nastąpi przekierowanie na dodatkową podstronę.

Na stronie rejestru są udostępnione linki do innych brytyjskich organizacji zaufania publicznego, które również prowadzą swoje rejestry. W przypadku trudności z weryfikacją firmy, z tym, jak sprawdzić kontrahenta z UK, można wspomóc się rejestrem Prudential Regulation Authority. Organ ten powołany jest ds. regulacji ostrożnościowych) na stronie www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation. PRA jest odpowiedzialna za regulację ostrożnościową i nadzór nad około 1 500 banków, towarzystw budowlanych. Nadzoruje również organizacje kredytowe, ubezpieczycieli i główne firmy inwestycyjne.

Kolejnym jest MoneyHelper, na którego stronie www.moneyhelper.org.uk można uzyskać oferowane przez brytyjski rząd bezpłatne wskazówki. Porady MoneyHelper dotyczą: emerytur, inwestycji, kredytów hipotecznych, ubezpieczeń i innych spraw.

Rejestr Companies House

Companies House rejestruje i rozwiązuje spółki limited (z ograniczoną odpowiedzialnością). Gromadzi informacje o przedsiębiorstwach i udostępnia je publicznie. W rejestrze znajdują się informacje zgłaszane przez spółki kapitałowe, spółki partnerskie (limited liability partnerships), spółki komandytowe (limited partnerships), spółki zagraniczne, europejskie ugrupowania interesów gospodarczych, spółki powstałe w następstwie połączeń na poziomie transgranicznym oraz spółki europejskie (Societas Europaea). W Wielkiej Brytanii zarejestrowanych jest ponad 4 miliony spółek limited. Każdego roku zakładanych jest ponad 500 000 nowych spółek. Rejestracje spółek w Anglii i Walii przeprowadzane są w Cardiff. Rejestracje dla Szkocji i Irlandii Północnej odbywa się w Edynburgu i Belfaście. Biuro Izby Spółek Handlowych w Londynie świadczy usługi wyszukiwawcze firm z UK. Można tu również dostarczać dokumenty związane ze spółką.

Czy za dostęp do Companie House trzeba płacić?

Dostęp do rejestru jest bezpłatny, również pobieranie zawartych w nim podstawowych informacji dotyczących spółek. Rejestr nie zawiera informacji na temat osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (sole trader), spółek jawnych (general partnerships) ani nazw podmiotów gospodarczych. Izba Spółek Handlowych prowadząca „business register” udostępnia rejestr w języku angielskim i walijskim (inaczej zwanym „cymraeg”). Informacji o firmach wyszukuje się za pomocą usługi „WebCHeck”.

Jakie informacje można uzyskać na temat firmy z UK, co można zrobić za pomocą rejestru Company House?

  • bezpłatnie znaleźć informacje o spółce i złożyć dokumenty online korzystając z usługi Companies House Service;
  • wyszukać „zdyskwalifikowanych” dyrektorów za pomocą serwisu Companies House;
  • złożyć informacje o spółce online za pomocą WebFiling;
  • znaleźć informacje o spółce online za pomocą WebCHeck;
  • znaleźć informacje o firmie za pomocą aplikacji mobilnej
  • pobrać dane firmy poprzez usługę „data products”.

Formy prawne prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii

Jak sprawdzić kontrahenta w UK, jak wyszukać firmę z Wielkiej Brytanii? Działalność gospodarcza w Zjednoczonym Królestwie może przyjmować formę:

a) spółki korporacyjnej/kapitałowej:

– Limited lub Ltd. – private company limited by shares (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości udziałów);

– Lbg. – private company limited by guarantee (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości poręczenia);

– private unlimited company – udziałowcy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności całym swoim majątkiem. Spółka może, ale nie musi, posiadać kapitał akcyjny;

– public limited company – odpowiedzialność finansowa udziałowców ogranicza się do wysokości wniesionych wkładów, udziały spółki są dostępne w ofercie publicznej.

Prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o spółkach kapitałowych wymaga rejestracji spółki w rejestrze Companies House.

b) spółki partnerskiej:

– partnership (spółka partnerska);

– limited liability partnership (spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością);

c) jednoosobowej działalności gospodarczej (sole trader) – wymaga rejestracji samozatrudnienia (selfemployment). Jest to najprostsza, podobnie jak w Polsce, forma prowadzenia działalności;

d) oddziału spółki zagranicznej (branch) – prowadzi działalność spółki macierzystej poprzez biuro w UK. Podmioty nieposiadające osobowości prawnej w Polsce mogą zarejestrować na terytorium Wielkiej Brytanii tzw. place of business.

Moc prawna

Najważniejsze regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii zawarto w ustawie Companies Act 2006. Na jej mocy spółki zobowiązane są dokonywać w rejestrze prowadzonym przez Companies House wpisów wszystkich istotnych informacji dotyczących zmian spółki. Informacje te są sprawdzane pod kątem kompletności, natomiast przyjmowane w dobrej wierze co do zgodności ze stanem rzeczywistym zgłoszonych danych. Dlatego nie dokonuje się weryfikacji rzetelności tych informacji. I w takiej dobrej wierze są one udostępnianie publicznie w tym rejestrze. Zatem wszelkie udostępniane w nim informacje objęte są, poza kilkoma kategoriami, rękojmią wiary publicznej. Ten walor nadaje się wpisanym do rejestru informacjom na temat:

– utworzenia spółki;

– adresu siedziby i jego zmiany;

– nazwy spółki i jej zmiany;

– ponownej rejestracji spółki w celu zmiany jej formy prawnej, np. z przedsiębiorstwa prywatnego na przedsiębiorstwo publiczne, itp.;

– obniżenia kapitału spółki.

Przekazanie do rejestru danych zawierających poważne nieprawidłowości traktuje się w Wielkiej Brytanii jak przestępstwo i podlega odpowiedzialności karnej.

Wywiad gospodarczy dla pełnej weryfikacji kontrahenta z Anglii

Czy już wiesz jak sprawdzić firmę z Wielkiej Brytanii? Jeśli nie, lub potrzebujesz odnalezienia bardziej szczegółowych informacji na jej temat, możemy Ci pomóc. Zapraszamy do kontaktu.

Warto pamiętać, że brytyjskie rejestry nie świadczą usług udostępniania informacji na temat wszystkich form prowadzenia biznes. Tak samo jest w przypadku rejestru Companies House, który obejmuje jednoosobowych działalności gospodarczych, ani spółek jawnych.

Brytyjczycy mocno ufają odstraszającej sile sankcji karnych, które zniechęcić mają przedsiębiorców do ujawniania w rejestrze spółek nieprawdziwych informacji. Przed nawiązaniem współpracy z nowym partnerem biznesowym warto sprawdzić poziom realizacji obowiązków sprawozdawczych i regulowania zobowiązań wobec państwa i kontrahentów. Tego czy ma stałe, czy tylko przejściowe kłopoty finansowe, czy jego firma ma przejrzystą strukturę właścicielską. Warto wiedzieć również, czy nie jest wplątana w skomplikowane postępowania administracyjne albo sądowe, albo kto jest beneficjentem rzeczywistym. Część nieistotnych dla prowadzenia działalności w Polsce formalności administracyjno-prawnych może w przypadku brytyjskich firm okazać się dla ich decydująca. Dotyczy to nie tylko sytuacji prawnej, ale też rynkowej.

Scroll to Top