Jak zweryfikować kontrahenta ze Szwecji

Jak zweryfikować kontrahenta ze Szwecji?

W 1989 r. Polska i Szwecja zawarły umowę w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, w 2007 r. o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Przede wszystkim oba kraje współtworzą rynek wewnętrzny UE. W ostatnich latach transakcje gospodarcze z udziałem polskich firm na szwedzkim rynku uległy nasileniu. Od 1998 r. ich liczba podwoiła się. W 2020 r. Polska zajęła 11 miejsce wśród odbiorców towarów ze Szwecji i 6 miejsce wśród eksporterów na tamtejszy rynek. Polscy przedsiębiorcy przystępując do nawiązania współpracy ze szwedzkimi kontrahentami powinni w pierwszej kolejności dokonać ich weryfikacji. Jak zweryfikować kontrahenta ze Szwecji?

W 2019 roku w Szwecji zameldowanych było 93,7 tys. osób urodzonych w Polsce, co stanowi niespełna 1% ludności zamieszkującej w kraju trzech koron. Bliskość geograficzna, partnerstwo w Unii i wspomniane wyżej umowy dwustronne sprawiają, że polscy przedsiębiorcy chętnie szukają rynku zbytu swoich towarów i usług po drugiej stronie Bałtyku. Nie tylko zdrowy rozsądek i świadomość ryzyka gospodarczego, ale również krajowe i międzynarodowe standardy należytej staranności w doborze kontrahenta, nakazują sprawdzić każdą, w tym szwedzką firmę przed nawiązaniem z nią współpracy.

Wywiad środowiskowy

Ogólnodostępnym sposobem na zdobycie informacji o kontrahencie jest przeszukanie zasobów Internetu. Sprawdzenie, czy firma posiada stronę internetową, jakie są o niej opinie, być może napotkamy publikację na jej temat. Jeśli dla pewności nie chcemy tego robić sami, możemy powierzyć research profesjonalnej firmie specjalizującej się w wywiadzie gospodarczym. Bo źródeł informacji jest znacznie więcej niż tylko sieć www. Można wystąpić do Ambasady RP w Sztokholmie z zapytaniem o konkretny podmiot, czy docierały do niej już skargi od innych przedsiębiorców, czy według wiedzy placówki dyplomatycznej firma cieszy się złą opinią? Podobnych informacji mogą udzielić polsko-szwedzkie izby handlowe.

Rejestry

W biuletynie informacji publicznej Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister właściwy ds. gospodarki, prowadzi rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Jeśli w rejestrze tym odnajdziemy przedstawicielstwo naszego kontrahenta, możemy przypuszczać, że on sam nadal istnieje i prowadzi działalność.

Kolejnym z takich rejestrów, w którym można sprawdzić kontrahenta jest europejski rejestr podatników VAT UE oraz rejestr EORI. Przedsiębiorstwa i osoby chcące prowadzić działalność handlową muszą używać numeru EORI jako numeru identyfikacyjnego we wszystkich procedurach celnych.

European e-justice

Głównym źródłem danych na temat przedsiębiorców zagranicznych są ich krajowe rejestry, odpowiedniki polskich CEIDG i KRS. Rejestry działalności gospodarczej poszczególnych państw UE zgromadzone są na portalu „european e-justice”. W Szwecji rejestr działalności gospodarczej prowadzi Szwedzki Urząd Rejestracji Osób Prawnych – Bolagsverket – pod adresem www.bolagsverket.se

Jakie informacje można uzyskać w rejestrze?

Bolagsverket prowadzi kilka rejestrów, w których zawarte są informacje o wpisanych do rejestru podmiotach. Dostęp do nich można uzyskać zarówno przez kontakt z Bolagsverket, jak i za pomocą internetowej wyszukiwarki przedsiębiorców https://snr4.bolagsverket.se Za jej pośrednictwem można bezpłatnie wyszukać:

– aktualny status wyszukiwanej firmy i nadany jej numer w rejestrze;

– informacje o pośrednikach ubezpieczeniowych;

– informacje dotyczące domów maklerskich;

– oraz czy firma znajduje się w rejestrze przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Rejestrując się w serwisie i uzyskując status klienta szwedzkiego rejestru przedsiębiorców można m.in.:

– skontrolować zarząd spółki;

– zobaczyć, jakie sprawy firma złożyła w szwedzkim Urzędzie Rejestracji Osób Prawnych;

– pobrać sprawozdania roczne, umowy spółki, statuty, plany finansowe i świadectwa rejestracji;

– uzyskać szczegółowe informacje na temat upadłości i likwidacji spółki;

– pobrać certyfikaty z rejestru beneficjentów rzeczywistych.

Opłata za rejestrację wynosi 500 SEK- bez VAT. Następnie będą doliczane koszty za wykonane poszukiwania, zgodnie z cennikiem. Również część informacji od Bloagsverket można telefonicznie uzyskać bezpłatnie. Opłacie podlega jednak większość wniosków o wydanie wypisów z rejestru.

Formy prawne prowadzenia działalności w Szwecji

Działalność gospodarczą w Szwecji można prowadzić w formie:

  • jednoosobowej działalności gospodarczej (enskild nӓringsidkare),
  • spółki cywilnej (enkelt bolag),
  • filii firmy zagranicznej (Filial),
  • spółki handlowej (HB – Handelsbolag),
  • fundacji (stiftelse),
  • spółki komandytowej (KB – Kommanditbolag),
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (AB – Aktiebolag),
  • stowarzyszenia gospodarczego (ekonomisk fӧrening),
  • Europejskiej Spółki Akcyjnej (Europabolag).

Moc prawna

W rejestrze szwedzki urząd uwzględnia wszelkie zmiany, które dotyczą ujawnionych w nim podmiotów, a których wpisu wymagają przepisy prawa. Informacje wpisane do rejestru są publikowane w szwedzkim dzienniku urzędowym Post- och Inrikes Tidningar, odpowiedniku polskiego Monitora Sądowego i Gospodarczego i wówczas nabierają pełnej mocy prawnej.

Jak wyszukać kontrahenta?

Każdy może odnaleźć w rejestrze osobę prawną bezpłatnie wyszukując ją po: nazwie, imieniu i nazwisku oraz następujących kategoriach: nadany numer, przedsiębiorstwa, instytucje związane z obrotem papierami wartościowymi, pośrednicy ubezpieczeniowi, rejestr przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Już wiesz jak weryfikować konrtahenta ze Szwecji? Jeśli potrzebujesz odnalezienia bardziej szczegółowych informacji, możemy Ci pomóc. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top