Jak zweryfikować kontrahenta ze Szwecji?

jak zweryfikować kontrahenta ze Szwecji - ilustracja tytułowa

W 1989 r. Polska i Szwecja zawarły umowę w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, w 2007 r. o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Przede wszystkim oba kraje współtworzą rynek wewnętrzny UE. W ostatnich latach transakcje gospodarcze z udziałem polskich firm na szwedzkim rynku uległy nasileniu. Od 1998 r. ich liczba podwoiła się. W 2020 r. Polska zajęła 11 miejsce wśród odbiorców towarów ze Szwecji i 6 miejsce wśród eksporterów na tamtejszy rynek. Polscy przedsiębiorcy przystępując do nawiązania współpracy ze szwedzkimi kontrahentami powinni w pierwszej kolejności dokonać ich weryfikacji. Jak zweryfikować kontrahenta ze Szwecji?

W 2019 roku w Szwecji zameldowanych było 93,7 tys. osób urodzonych w Polsce, co stanowi niespełna 1% ludności zamieszkującej w kraju trzech koron. Bliskość geograficzna, partnerstwo w Unii i wspomniane wyżej umowy dwustronne sprawiają, że polscy przedsiębiorcy chętnie szukają rynku zbytu swoich towarów i usług po drugiej stronie Bałtyku. Nie tylko zdrowy rozsądek i świadomość ryzyka gospodarczego, ale również krajowe i międzynarodowe standardy należytej staranności w doborze kontrahenta, nakazują sprawdzić każdą, w tym szwedzką firmę przed nawiązaniem z nią współpracy.

Wywiad środowiskowy

Ogólnodostępnym sposobem na zdobycie informacji o kontrahencie jest przeszukanie zasobów Internetu. Sprawdzenie, czy firma posiada stronę internetową, jakie są o niej opinie, być może napotkamy publikację na jej temat. Jeśli dla pewności nie chcemy tego robić sami, możemy powierzyć research profesjonalnej firmie specjalizującej się w wywiadzie gospodarczym. Bo źródeł informacji jest znacznie więcej niż tylko sieć www. Można wystąpić do Ambasady RP w Sztokholmie z zapytaniem o konkretny podmiot, czy docierały do niej już skargi od innych przedsiębiorców, czy według wiedzy placówki dyplomatycznej firma cieszy się złą opinią? Podobnych informacji mogą udzielić polsko-szwedzkie izby handlowe.

Rejestry

W biuletynie informacji publicznej Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister właściwy ds. gospodarki, prowadzi rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Jeśli w rejestrze tym odnajdziemy przedstawicielstwo naszego kontrahenta, możemy przypuszczać, że on sam nadal istnieje i prowadzi działalność.

Kolejnym z takich rejestrów, w którym można sprawdzić kontrahenta jest europejski rejestr podatników VAT UE oraz rejestr EORI. Przedsiębiorstwa i osoby chcące prowadzić działalność handlową muszą używać numeru EORI jako numeru identyfikacyjnego we wszystkich procedurach celnych.

European e-justice

Głównym źródłem danych na temat przedsiębiorców zagranicznych są ich krajowe rejestry, odpowiedniki polskich CEIDG i KRS. Rejestry działalności gospodarczej poszczególnych państw UE zgromadzone są na portalu „european e-justice”. W Szwecji rejestr działalności gospodarczej prowadzi Szwedzki Urząd Rejestracji Osób Prawnych – Bolagsverket – pod adresem www.bolagsverket.se

Jakie informacje można uzyskać w rejestrze?

Bolagsverket prowadzi kilka rejestrów, w których zawarte są informacje o wpisanych do rejestru podmiotach. Dostęp do nich można uzyskać zarówno przez kontakt z Bolagsverket, jak i za pomocą internetowej wyszukiwarki przedsiębiorców https://snr4.bolagsverket.se Za jej pośrednictwem można bezpłatnie wyszukać:

– aktualny status wyszukiwanej firmy i nadany jej numer w rejestrze;

– informacje o pośrednikach ubezpieczeniowych;

– informacje dotyczące domów maklerskich;

– oraz czy firma znajduje się w rejestrze przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Rejestrując się w serwisie i uzyskując status klienta szwedzkiego rejestru przedsiębiorców można m.in.:

– skontrolować zarząd spółki;

– zobaczyć, jakie sprawy firma złożyła w szwedzkim Urzędzie Rejestracji Osób Prawnych;

– pobrać sprawozdania roczne, umowy spółki, statuty, plany finansowe i świadectwa rejestracji;

– uzyskać szczegółowe informacje na temat upadłości i likwidacji spółki;

– pobrać certyfikaty z rejestru beneficjentów rzeczywistych.

Opłata za rejestrację wynosi 500 SEK- bez VAT. Następnie będą doliczane koszty za wykonane poszukiwania, zgodnie z cennikiem. Również część informacji od Bloagsverket można telefonicznie uzyskać bezpłatnie. Opłacie podlega jednak większość wniosków o wydanie wypisów z rejestru.

Formy prawne prowadzenia działalności w Szwecji

Działalność gospodarczą w Szwecji można prowadzić w formie:

  • jednoosobowej działalności gospodarczej (enskild nӓringsidkare),
  • spółki cywilnej (enkelt bolag),
  • filii firmy zagranicznej (Filial),
  • spółki handlowej (HB – Handelsbolag),
  • fundacji (stiftelse),
  • spółki komandytowej (KB – Kommanditbolag),
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (AB – Aktiebolag),
  • stowarzyszenia gospodarczego (ekonomisk fӧrening),
  • Europejskiej Spółki Akcyjnej (Europabolag).

Moc prawna

W rejestrze szwedzki urząd uwzględnia wszelkie zmiany, które dotyczą ujawnionych w nim podmiotów, a których wpisu wymagają przepisy prawa. Informacje wpisane do rejestru są publikowane w szwedzkim dzienniku urzędowym Post- och Inrikes Tidningar, odpowiedniku polskiego Monitora Sądowego i Gospodarczego i wówczas nabierają pełnej mocy prawnej.

Jak wyszukać kontrahenta?

Każdy może odnaleźć w rejestrze osobę prawną bezpłatnie wyszukując ją po: nazwie, imieniu i nazwisku oraz następujących kategoriach: nadany numer, przedsiębiorstwa, instytucje związane z obrotem papierami wartościowymi, pośrednicy ubezpieczeniowi, rejestr przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Już wiesz jak weryfikować konrtahenta ze Szwecji? Jeśli potrzebujesz odnalezienia bardziej szczegółowych informacji, możemy Ci pomóc. Zapraszamy do kontaktu.

- 15 września 2022 - Kompendium wiedzy