Jak zweryfikować kontrahenta z Danii?

Jak zweryfikować kontrahenta z Danii?

Partnerstwo w Unii Europejskiej, w NATO i na forum państw regionu Morza Bałtyckiego – to czynniki, które sypią dobry grunt pod polsko-duńską współpracę gospodarczą. Po 1999 r. wystąpiła wysoka, 9-procentowa dynamika oraz stałe dodatnie saldo wymiany handlowej. W roku 2017 Dania była 17-tym partnerem Polski w eksporcie oraz 19-tym w imporcie. Wówczas obroty sięgnęły ponad 6 miliardów euro, a saldo 1 mld euro. Polscy przedsiębiorcy chętnie poszukują partnerów biznesowych w Kopenhadze, Odense, Esbjergu czy Aarhus. A gdy już znajdą, zadają sobie pytanie: jak zweryfikować kontrahenta z Danii?

Na co dzień w Danii mieszka i pracuje ok. 30 000 Polaków, co daje niespełna 0,5% całkowitej liczebności tego kraju. Na jej terenie działa wiele polskich instytucji. Z Danią łączy Nas wysoka współpraca kulturalna i wspomniana wcześniej owocna współpraca gospodarcza. Polscy przedsiębiorcy, którzy podejmują się handlu z duńskimi firmami, lub też dopiero rozważają rozpoczęcie współpracy z duńskim przedsiębiorcą, powinni w pierwszej kolejności go dobrze sprawdzić, tak by nie narazić się na negatywne konsekwencje niedochowania należytej staranności w doborze kontrahenta.

Wywiad środowiskowy

Ogólnodostępnym sposobem na zdobycie informacji o kontrahencie jest przeszukanie zasobów Internetu. Sprawdzenie, czy firma posiada stronę internetową, jakie są o niej opinie, być może napotkamy publikację na jej temat. Jeśli dla pewności nie chcemy tego robić sami, możemy powierzyć research firmie specjalizującej się w profesjonalnym wywiadzie gospodarczym. Bo źródeł informacji jest znacznie więcej niż tylko sieć www. Można wystąpić do Ambasady RP w Kopenhadze z zapytaniem o konkretny podmiot, czy docierały do niej już skargi od innych przedsiębiorców, czy według wiedzy placówki dyplomatycznej firma cieszy się złą opinią? Podobnych informacji mogą udzielić polsko-duńskie izby handlowe.

Rejestry

W biuletynie informacji publicznej Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister właściwy ds. gospodarki, prowadzi rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Jeśli w rejestrze tym odnajdziemy przedstawicielstwo naszego kontrahenta, możemy przypuszczać, że on sam nadal istnieje i prowadzi działalność.

Kolejnymi z takich rejestrów, w których można sprawdzić kontrahenta są: europejski rejestr podatników VAT UE oraz rejestr EORI. Przedsiębiorstwa i osoby chcące prowadzić działalność handlową muszą używać numeru EORI jako numeru identyfikacyjnego we wszystkich procedurach celnych.

European e-justice

Głównym źródłem danych na temat przedsiębiorców zagranicznych są ich krajowe rejestry, odpowiedniki polskich CEIDG i KRS. Rejestry działalności gospodarczej poszczególnych państw UE zgromadzone są na portalu „european e-justice”. W Danii rejestr działalności gospodarczej prowadzi Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej – Erhvervsstyrelsen – pod adresem www.erhvervsstyrelsen.dk. Działalność Erhvervsstyrelsen obejmuje takie obszary jak nadzór i monitorowanie przedsiębiorstw, środków finansowych, przypadków prania pieniędzy, księgowości, eksportu i kontroli unijnych.

CVR Virk

Erhvervsstyrelsen odpowiada za Centralną Ewidencję Działalności Gospodarczej, czyli Det Centrale Virksomhedsregister, którą potocznie nazywa się w skrócie CVR ​​Virk. To główny krajowy rejestr zawierający informacje o wszystkich duńskich i grenlandzkich przedsiębiorstwach, z wyjątkiem małych przedsiębiorstw prywatnych, których roczny obrót nie przekracza 50 000 DKK (nie muszą one rozliczać VAT, ale muszą płacić podatki dochodowe). Jest dostępny dla każdego.

Jakie informacje można uzyskać w rejestrze CVR Virk?

Niezależnie od rodzaju firmy, pod adresem https://datacvr.virk.dk/ rejestr CVR Virk udostępnia informacje na temat osób prawnych, ich jednostek organizacyjnych, o założycielach, właścicielach i osobach zarządzających przedsiębiorstwem, oraz bilanse, dane i sprawozdania finansowe osób fizycznych i prawnych, które zarządzają spółkami z o.o. lub akcyjnymi. Odnaleźć w nim można m.in.: nazwę szukanej firmy, nadany jej numer w rejestrze, jej adres i formę prawną, datę założenia i zamknięcia firmy, status, czy jest w upadłości, restrukturyzacji, czy w likwidacji, opis głównego rodzaju działalności, kapitał zakładowy spółki, informację na temat struktury właścicielskiej i osób ją tworzących, o beneficjentach rzeczywistych, podmiotach powiązanych, liczbie zatrudnionych, uzyskać sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty.

Dostęp do tych wszystkich informacji jest bezpłatny. Pozyskanie części dokumentów jest płatne. chodzi np. o protokół z corocznego walnego zgromadzenia, sprawozdanie zarządu, plan podziału, umowę/statut spółki.

Jak zweryfikować kontrahenta z Danii?

Formy prawne prowadzenia działalności w Danii

Działalność gospodarczą w Danii można prowadzić w formie:

– spółki z o.o. (s.m.b.a lub ApS – Anpartsselskab)

– spółki akcyjnej (A/S – Aktieselskab)

– spółki komandytowej (K/S – Kommanditselskab)

– oddziału zagranicznej spółki akcyjnej lub komandytowej (Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditakties)

– spółki jawnej (Interessentskab)

– stowarzyszenia (Forening)

– organizacji non-profit (Frivillig Forening)

fundacji i innej instytucji samorządowej (Frivillig Forening)

– spółdzielni z o.o. (a.m.b.a.)

– przedsiębiorczej spółki z o.o. (IVS – Iværksætterselskab)

– jednoosobowej działalności gospodarczej (Enkeltmandsvirksomhed)

małego przedsiębiorstwa prywatnego (Personligt ejet mindre virksomhed).

Moc prawna

Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej nie weryfikuje wiarygodności zgłaszanych do rejestru danych. Odpowiedzialność karna za ich prawidłowość spoczywa na zgłaszającym. W przypadku poniesienia szkody z tytułu nieprawidłowości danych wpisanych do rejestru, od Erhvervsstyrelsen można dochodzić odszkodowania.

Jak wyszukać kontrahenta?

Do odnalezienia poszukiwanego podmiotu za pośrednictwem https://datacvr.virk.dk/ należy posługiwać się jego nazwą, adresem, imieniem i nazwiskiem, numerem CVR (lub P-nummer). Przy wyszukiwaniu trudności może nastręczać odmienność alfabetu duńskiego, w którym występują charakterystyczne znaki. Już wiesz jak zweryfikować kontrahenta zz Danii? Jeśli nie, lub potrzebujesz odnalezienia bardziej szczegółowych informacji, możemy Ci pomóc. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top