Zabezpieczenie rzeczowe na majątku dłużnika

Dla jednych restrukturyzacja może być ratunkiem przedsiębiorstwa, a dla innych to kolejny unik i ucieczka przed wierzycielami. Masz dłużnika i podejrzewasz, że w niedługim czasie może wejść w restrukturyzację, co za tym idzie odzyskanie wierzytelności będzie utrudnione lub niemożliwe?

Jedną z form zapobiegania takiej sytuacji jest zabezpieczenie rzeczowe na mieniu dłużnika. Dzięki temu zabezpieczone elementy majątku nie stanowią wierzytelności układowych postępowania restrukturyzacyjnego. Gdyż wierzytelności te nie są objęte układem tylko do wysokości kwoty znajdującej pokrycie w przedmiocie zabezpieczenia (czyli do wysokości sumy, która może zostać hipotetycznie uzyskana ze zbycia przedmiotu zabezpieczenia). Należy jednak rozważnie dobierać zabezpieczone aktywa, tak by nie przekraczały nadmiernie wartości zobowiązania, by późniejsza egzekucja była wykonalna.

Dzięki takiemu zabezpieczeniu wierzytelność nie podlega zasadom restrukturyzacji ustalonym w układzie (np. umorzenie części wierzytelności lub rozłożenie jej płatności na raty) i tym samym może być dochodzona w pierwotnej wysokości (lub do kwoty znajdującej pokrycie w przedmiocie zabezpieczenia).

Zabezpieczony rzeczowo wierzyciel może wyrazić zgodę na objęcie go układem, ale przez to będzie mógł dochodzić swoich wierzytelności tylko na warunkach jakie zostały ustalone w układzie, a opcje prowadzenia egzekucji będą w pewnym stopniu ograniczone. Pomimo tego, wyrażenie zgody na objęcie układem nie powoduje wygaśnięcia zabezpieczenia rzeczowego. Istnieje ono nadal, jednak zabezpiecza wierzytelność na warunkach jakie zostały określone w przyjętym układzie.

Istotną zaletą zabezpieczenia rzeczowego na majątku dłużnika  jest pierwszeństwo zaspokojenia jakie przysługuje w tej sytuacji wierzycielowi. podobnie jak ma to miejsce w przypadku postępowania upadłościowego, względem sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy, wierzytelności i praw obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, sporządza się odrębny plan podziału tychże sum. Kwoty wskazane w tym planie przeznacza się w pierwszej kolejności na zaspokojenie zabezpieczonych wierzycieli.

Przy restrukturyzacji, podobnie jak ma to miejsce w przypadku postępowania upadłościowego, wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo korzystają z mechanizmów, które uprzywilejowują ich względem innych uczestników postępowania, których wierzytelności nie mają zabezpieczenia.

W wywiadowni gospodarczej Verificators posiadamy wiedzę, doświadczenie i narzędzia umożliwiające ustalenie majątku osób fizycznych i firm. W ramach naszych działań detektywistycznych pomagamy klientom identyfikując majątek dłużników. Dzięki temu wierzyciele mogą w odpowiedni sposób przygotować zabezpieczenie rzeczowe przed wejściem zadłużonego podmiotu w postępowanie restrukturyzacyjne.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu:
tel. +48 22 213 95 53
email: office@verificators.com

Scroll to Top