Jak sprawdzić firmę z Danii?

Jak sprawdzić firmę z Danii?

Partnerstwo w Unii Europejskiej, w NATO i na forum państw regionu Morza Bałtyckiego – to czynniki, które sypią dobry grunt pod polsko-duńską współpracę gospodarczą. Po 1999 r. nastąpiła wysoka, 9-procentowa dynamika oraz stałe dodatnie saldo wymiany handlowej. Polscy przedsiębiorcy chętnie poszukują partnerów biznesowych w Kopenhadze, Odense, Esbjergu czy Aarhus. A gdy już znajdą, zadają sobie pytanie: jak zweryfikować kontrahenta z Danii? Szczególnie teraz, w dobie obowiązywania międzynarodowych ograniczeń gospodarczych i wysokich sankcji grożących za ich naruszenie.

Dochowanie należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta

W obecnych czasach założyć firmę jest bardzo łatwo. W wielu państwach można to zrobić nawet nie wychodząc z domu, przez Internet. Nigdy więc nie można mieć pewności, kto tak naprawdę kryje się pod stworzoną nazwą i wpisem w rejestrze, dopóki się tego nie sprawdzi. Weryfikacji służą działania powszechnie stosowanego już w obrocie wywiadu gospodarczego, polegające w pierwszej kolejności na sprawdzeniu rzetelności i aktualności dokumentacji kontrahenta, KRS, NIP, REGON, oraz pozwoleń i certyfikatów niezbędnych do prowadzenia określonego rodzaju działalności.

Weryfikacji można dokonać pozyskując informacje od właściwych osób i instytucji, jak: sądy rejestrowe, ZUS, urzędy skarbowe, czy krajowe i międzynarodowe izby handlowe. Warto zgłębić wiedzę na temat historii działalności oraz jej właścicieli, w tym opinie o firmie, także przeszukując Internet, czy zapytując innych przedsiębiorców, kontrahentów tego podmiotu, jak i bezpośrednio samego zainteresowanego. Trzeba pamiętać, że niedochowanie należytej staranności przy doborze kontrahenta niesie ze sobą konsekwencje prawne, np. w postaci oskarżenia o świadomy udział w nieprawidłowościach, i wynikające z tego dalsze sankcje podatkowo-prawne.

Współpraca gospodarcza z Danią

Stosunki gospodarcze z Danią regulują postanowienia unijnych umów i traktatów, bowiem Dania, tak jak Polska, należy do grona członków Unii Europejskiej. Do najważniejszych dwustronnych porozumień w kwestiach gospodarczych należą: konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r., memorandum z 16 czerwca 2004 r. o współpracy w zakresie zagadnień energetycznych pomiędzy organami krajowych administracji właściwych w sprawach energii, wspólny komunikat o współpracy z kwietnia 2015 r., umowa w sprawie projektu Baltic Pipe podpisana 11 grudnia 2018 r.

W roku 2019 Dania była 17-tym partnerem Polski w eksporcie oraz 21-ym w imporcie. Z kolei Polska zajmowała 8 miejsce wśród najważniejszych partnerów handlowych Danii w eksporcie oraz 6-ym pod względem importu. Według danych z końca 2018 r., Polska najwięcej wysyła do Danii: wyroby przemysłu elektromaszynowego i chemicznego, artykuły rolno-spożywcze, oraz metale nieszlachetne i wyroby pochodne. Sprowadzamy podobne produkty: artykuły rolno-spożywcze, wyroby przemysłu elektromaszynowego i chemicznego, a także wyroby metalurgiczne. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2019 r., udział duńskiego kapitału w polskim rynku miał wartość ponad 4,1 mld zł. Polskie inwestycje bezpośrednie w Danii wyniosły na koniec 2018 r. ponad 35 mln euro, choć wg danych duńskich instytucji, była to kwota 80 mln euro.

Na co dzień w Danii mieszka i pracuje ok. 30 000 Polaków, co daje niespełna 0,5% całkowitej liczebności tego kraju. Na jej terenie działa wiele polskich instytucji. Z Danią łączy Nas wysoka współpraca kulturalna i wspomniana wcześniej owocna współpraca gospodarcza. Polscy przedsiębiorcy, którzy podejmują się handlu z duńskimi firmami, lub też dopiero rozważają rozpoczęcie współpracy z duńskim przedsiębiorcą, powinni w pierwszej kolejności go dobrze sprawdzić, tak by nie narazić się na negatywne konsekwencje niedochowania należytej staranności w doborze kontrahenta.

Krajowe i unijne sankcje

W związku z naruszeniem integralności terytorialnej Ukrainy, Unia Europejska do 23 czerwca 2023 roku nałożyła na Rosję 11 pakietów sankcji. Swoje dodatkowe sankcje nakłada również Polska. Obejmują one najważniejsze osoby w Rosji, a także firmy pochodzące z tego kraju oraz z Białorusi. Zakazany jest obrót towarów i usług z rosyjskimi i białoruskimi firmami. Za jego naruszenie grozi polskim przedsiębiorcom kara finansowa w wysokości do 20 mln zł oraz nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Jednak rosyjscy i białoruscy przedsiębiorcy nauczyli się obchodzić międzynarodowe zakazy, wykorzystując m.in. skomplikowane struktury holdingowe utworzone w innych państwach, w których trudno wykryć rzeczywistą strukturę właścicielską.

Jak donosi serwis Money.pl, krajem z największym poparciem dla sankcji wobec Rosji w związku z jej napaścią zbrojną na Ukrainę jest Szwecja. Taką politykę popiera aż 95 proc. szwedzkiego społeczeństwa. Na drugim miejscu z wynikiem 90 proc. są ex aequo Polska i Dania. Po wybuchu wojny w Ukrainie, w kwietniu 2022 roku szef duńskiej dyplomacji Jeppe Kofos zadeklarował w rozmowie z agencją Reuters, że Dania będzie naciskać na Unię Europejską by ta wprowadzała jak najsilniejsze sankcje w związku z atakiem Rosji na Ukrainę.

Szczegółowe informacje na temat rodzaju objętych unijnym zakazem transakcji gospodarczych z Białorusią i Rosją odnaleźć można na stronach internetowych Rady Europejskiej: https://www.consilium.europa.eu/. W Dzienniku Urzędowym UE od adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220721 znajduje się z kolei wykaz osób i podmiotów objętych sankcjami. Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji również prowadzi aktualny rejestr podmiotów objętych sankcjami, w którym można sprawdzić kontrahenta, jego powiązania, przyczyny umieszczenia w rejestrze i zastosowane sankcje: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami.

W pierwszym kroku sprawdzenia firmy z Danii można więc dokonać wglądu, czy nie widnieje ona w którymś z ww. rejestrów. Źródłem przydatnych informacji jest również Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Unia Europejska 3 sierpnia 2023 r. rozszerzyła zakres sankcji nałożonych na Białoruś w celu zwalczania obchodzenia przepisów. Nowe środki zmieniają rozporządzenie (WE) 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi. Zmiany zapewniają ściślejsze dostosowanie sankcji UE wymierzonych w Rosję i Białoruś oraz pomogą zapewnić, że rosyjskie sankcje nie będą mogły być obchodzone przez Białoruś. Środki te rozszerzają zakaz eksportu na Białoruś na szereg wysoce wrażliwych towarów i technologii, które przyczyniają się do wojskowego i technologicznego wzmocnienia Białorusi. Rada nakłada również dodatkowy zakaz eksportu broni palnej i amunicji, a także towarów i technologii nadających się do wykorzystania w lotnictwie i przemyśle kosmicznym. Zmiany dostosowują również sankcje wobec Białorusi do systemu sankcji wobec Rosji. Te środki ograniczające zostały wprowadzone w trybie przyspieszonym ze względu na pilny charakter związany z walką z obchodzeniem przepisów dotyczących niektórych wysoce wrażliwych towarów i technologii.

Wywiad gospodarczy, czyli jak sprawdzić kontrahenta z Danii?

Weryfikację kontrahenta można powierzyć profesjonalnej wywiadowni gospodarczej, na co dzień zajmującej się realizacją takich zleceń. Prywatny detektyw w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu czy innych miastach będzie wiedział, jak dotrzeć do niezbędnych informacji weryfikujących obecnego lub przyszłego kontrahenta.

Najważniejszym sposobem weryfikacji kontrahenta i jego ewentualnych powiązań z Białorusią czy Rosją jest ustalenie podmiotu będącego jego beneficjentem rzeczywistym, a następnie sprawdzenie, czy jest on wpisany na ww. listę sankcyjną prowadzoną przez MSWiA. Ustalenia można dokonać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych prowadzonym przez Ministra Finansów: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

Wywiad środowiskowy

Ogólnodostępnym sposobem na zdobycie informacji o kontrahencie jest przeszukanie zasobów Internetu. Weryfikacja firmy, sprawdzenie jej, czy posiada stronę internetową, jakie są o niej opinie, być może napotkamy jakąś publikację na jej temat. Jeśli dla pewności nie chcemy tego robić sami, możemy powierzyć research agencji detektywistycznej specjalizującej się w profesjonalnym wywiadzie gospodarczym. Bo źródeł informacji jest znacznie więcej niż tylko sieć www. Można wystąpić do Ambasady RP w Kopenhadze z zapytaniem o konkretny podmiot, czy docierały do niej już skargi od innych przedsiębiorców, czy według wiedzy placówki dyplomatycznej firma cieszy się złą opinią? Podobnych informacji mogą udzielić polsko-duńskie izby gospodarcze.

Bezpośrednie zapytanie do kontrahenta

W przypadku pojawienia się trudności z ustaleniem struktury właścicielskiej biznesowego partnera za pomocą dostępnych rejestrów, można skorzystać z innej metody jego sprawdzenia w ramach działań wywiadu gospodarczego, którą jest zwrócenie się bezpośrednio do niego o potwierdzenie, kto jest jego beneficjentem rzeczywistym. Oczywiście by uwiarygodnić udzieloną odpowiedź można poprosić duńskiego przedsiębiorcę o okazanie dokumentów potwierdzających jego deklaracje.

Polskie i unijne rejestry

W biuletynie informacji publicznej Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister właściwy ds. gospodarki, prowadzi rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Jeśli w rejestrze tym odnajdziemy przedstawicielstwo naszego kontrahenta, możemy przypuszczać, że on sam nadal istnieje i prowadzi działalność.

Kolejnym z takich rejestrów, w którym można sprawdzić kontrahenta jest europejski rejestr podatników VAT UE oraz rejestr EORI. Przedsiębiorstwa i osoby chcące prowadzić działalność handlową na terenie Unii muszą używać numeru EORI jako numeru identyfikacyjnego we wszystkich procedurach celnych. System informatyczny VIES (VAT Information Exchange System), to wyszukiwarka prowadzona przez Komisję Europejską, pozwalająca na sprawdzenie czy dany podmiot jest zarejestrowany jako dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych. A to niezbędne m.in. do tego, by móc zastosować do danej transakcji 0% stawkę VAT. Jeśli VIES nie potwierdzi rejestracji kontrahenta, można wystąpić o weryfikację do urzędu skarbowego państwa, w którym ma on siedzibę. Warto również sprawdzić, czy firma posiada odpowiednie pozwolenia i certyfikaty, jeśli są one wymagane w danym kraju. Unijny rejestr przedsiębiorstw (EU Business Register, http://www.eubusinessregister.org/) umożliwia wyszukiwanie firm z całego świata.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych pozwala sprawdzić, czy dany kontrahent nie figuruje na jego liście. Istnieją również biura informacji gospodarczej, które posiadają szczegółowe informacje o działalności przedsiębiorstw. BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, utworzone przez Związek Banków Polskich, gromadzi dane na temat historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów, a także para bankowych firm pożyczkowych.

Duńskie rejestry firm

Rejestr działalności gospodarczej prowadzi Duński Urząd ds. Działalności Gospodarczej – Erhvervsstyrelsen – pod adresem www.erhvervsstyrelsen.dk. Działalność Erhvervsstyrelsen obejmuje takie obszary jak nadzór i monitorowanie przedsiębiorstw, środków finansowych, przypadków prania pieniędzy, księgowości, eksportu i kontroli unijnych. Erhvervsstyrelsen odpowiada za Centralną Ewidencję Działalności Gospodarczej, czyli Det Centrale Virksomhedsregister, którą potocznie nazywa się w skrócie CVR ​​Virk. To główny krajowy rejestr zawierający informacje o wszystkich duńskich i grenlandzkich przedsiębiorstwach, z wyjątkiem małych przedsiębiorstw prywatnych, których roczny obrót nie przekracza 50 000 DKK (nie muszą one rozliczać VAT, ale muszą płacić podatki dochodowe). Jest dostępny dla każdego.

CVR Virk udostępnia informacje na temat osób prawnych, ich jednostek organizacyjnych, o założycielach, właścicielach i osobach zarządzających przedsiębiorstwem, oraz bilanse, dane i sprawozdania finansowe osób fizycznych i prawnych, które zarządzają spółkami z o.o. lub akcyjnymi. Odnaleźć w nim można m.in.: nazwę szukanej firmy, nadany jej numer w rejestrze, jej adres i formę prawną, datę założenia i zamknięcia firmy, status, czy jest w upadłości, restrukturyzacji, czy w likwidacji, opis głównego rodzaju działalności, kapitał zakładowy spółki, informację na temat struktury właścicielskiej i osób ją tworzących, o beneficjentach rzeczywistych, podmiotach powiązanych, liczbie zatrudnionych, uzyskać sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty. Dostęp do tych wszystkich informacji jest bezpłatny. Pozyskanie części dokumentów jest płatne. chodzi np. o protokół z corocznego walnego zgromadzenia, sprawozdanie zarządu, plan podziału, umowę/statut spółki. Rejestr dostępny w języku duńskim, angielskim oraz grenlandzkim. https://datacvr.virk.dk/

BiQ – to największa duńska komercyjna agencja referencyjna posiadającą informacje na temat ponad 950 000 osób i ich stanowisk kierowniczych w ponad 1 500 000 duńskich firm z ostatnich 30 lat. BiQ gromadzi informacje z Erhvervsstyrelsen i oficjalnego Dziennika Urzędowego w celu tworzenia przeglądów sieci firm i struktur własnościowych. Serwis jest płatny, ale oferuje darmowy dostęp próbny. Serwis w języku duńskim. https://biq.dk/

Rejestr spółek Duńskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (FSA) zawiera dane dotyczące spółek nadzorowanych przez Duński Urząd Nadzoru Finansowego. Ponadto zawiera dane spółek, którym FSA udzielił autoryzacji lub notyfikacji do podejmowania działalności finansowej w Danii. Zawiera także spółki, które są jedynie zarejestrowane i nie podlegają nadzorowi. Rejestr spółek zawiera funkcje umożliwiające przeglądanie informacji o poszczególnych spółkach, wyodrębnianie informacji o wielu spółkach i przeglądanie wizualizacji zestawu danych. Dostępny w języku angielskim i duńskim. Dostęp do podstawowych informacji jest nieodpłatny. https://virksomhedsregister.finanstilsynet.dk/index-en.html

Warto dobrze sprawdzić kontrahenta

Przed dokonaniem transakcji, nawiązaniem współpracy z kontrahentem z Danii lepiej przeprowadzić wywiad gospodarczy i dobrze go sprawdzić, przede wszystkim czy nie jest powiązany z Białorusią lub Rosją. Za naruszenie zakazów nałożonych na określonego rodzaju obrót z tymi państwami i z określonymi osobami i firmami grozi bowiem kara finansowa w wysokości do 20 mln zł, oraz od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Poza tym, weryfikacja kontrahenta, dochowanie należytej staranności przy jego doborze, to wymóg obowiązujący zawsze przy prowadzeniu działalności gospodarczej, ciążący na przedsiębiorcach jako profesjonalnych uczestnikach rynku.

Czy już wiesz jak sprawdzić firmę z Danii? Jeśli nie, lub potrzebujesz odnalezienia bardziej szczegółowych informacji, możemy Ci pomóc. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top