Jak sprawdzić firmę ze Szwecji?

Jak sprawdzić firmę ze Szwecji?

W 2020 r. Polska zajęła 11 miejsce wśród odbiorców towarów ze Szwecji i 6 miejsce wśród eksporterów na tamtejszy rynek. Polscy przedsiębiorcy przystępując do nawiązania współpracy ze szwedzkimi kontrahentami powinni w pierwszej kolejności dokonać ich weryfikacji. Szczególnie teraz, mając na uwadze milionowe sankcje wprowadzane od 2022 roku w związku z naruszeniem przez Rosję integralności terytorialnej Ukrainy. Jak zweryfikować firmę ze Szwecji?

Dochowanie należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta

W obecnych czasach założyć firmę jest bardzo łatwo. W wielu państwach można to zrobić nawet nie wychodząc z domu, przez Internet. Nigdy więc nie można mieć pewności, kto tak naprawdę kryje się pod stworzoną nazwą i wpisem w rejestrze, dopóki się tego nie sprawdzi. Weryfikacji służą działania powszechnie stosowanego już w obrocie wywiadu gospodarczego, polegające w pierwszej kolejności na sprawdzeniu rzetelności i aktualności dokumentacji kontrahenta, KRS, NIP, REGON, oraz pozwoleń i certyfikatów niezbędnych do prowadzenia określonego rodzaju działalności.

Weryfikacji można dokonać pozyskując informacje od właściwych osób i instytucji, jak: sądy rejestrowe, ZUS, urzędy skarbowe, czy krajowe i międzynarodowe izby handlowe. Warto zgłębić wiedzę na temat historii działalności oraz jej właścicieli, w tym opinie o firmie, także przeszukując Internet, czy zapytując innych przedsiębiorców, kontrahentów tego podmiotu, jak i bezpośrednio samego zainteresowanego. Trzeba pamiętać, że niedochowanie należytej staranności przy doborze kontrahenta niesie ze sobą konsekwencje prawne, np. w postaci oskarżenia o świadomy udział w nieprawidłowościach, i wynikające z tego dalsze sankcje podatkowo-prawne.

Współpraca gospodarcza ze Szwecją

W 1989 r. Polska i Szwecja zawarły umowę w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, w 2007 r. o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Przede wszystkim oba kraje współtworzą rynek wewnętrzny UE. W ostatnich latach transakcje gospodarcze z udziałem polskich firm na szwedzkim rynku uległy nasileniu. Od 1998 r. ich liczba się podwoiła.

Na koniec 2020 r. wartość polskiego eksportu do Szwecji przekroczyła 31 miliardów 150 milionów zł, a importu z tego państwa – 16 miliardów 381 mln zł. Najczęściej Szwedzi kupowali od nas: a. maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz ich części, b. pojazdy, samoloty, statki i inne środki transportu oraz c. artykuły przemysłowe. My sprowadzamy najchętniej te same produkty (a. i b.), z tym, że zamiast artykułów przemysłowych, częściej importujemy metale nieszlachetne i artykuły pochodne. Według danych NBP, wartość szwedzkich bezpośrednich inwestycji w Polsce na koniec 2017 roku wyniosła ponad 4,2 mld EUR. Wartość kapitału zainwestowanego przez polskie firmy w Szwecji przekroczyła wówczas ponad 2,7 mld EUR. Wśród potencjalnych, rozwojowych w przyszłości dziedzin współpracy jest polski eksport do Szwecji: chemikaliów, żywności, pojazdów, urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych oraz tekstyliów, a także dwustronna działalność innowacyjna i w obszarze nowych technologii.

Dwustronne stosunki gospodarcze od 1 maja 200 r. reguluje prawo Unii Europejskiej, której oba kraje są członkiem. Poza tym, do najważniejszych umów należą: konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów z 19 listopada 2004 r., deklaracja o współpracy politycznej między Polską a Szwecją w dziedzinach o strategicznym znaczeniu z 4 maja 2011 r., oraz deklaracja o współpracy w dziedzinie innowacyjności z 11 czerwca 2015 r.

W 2019 roku w Szwecji zameldowanych było 93,7 tys. osób urodzonych w Polsce, co stanowi niespełna 1% ludności zamieszkującej w kraju trzech koron. Bliskość geograficzna, partnerstwo w Unii i wspomniane wyżej umowy dwustronne sprawiają, że polscy przedsiębiorcy chętnie szukają rynku zbytu swoich towarów i usług po drugiej stronie Bałtyku. Nie tylko zdrowy rozsądek i świadomość ryzyka gospodarczego, ale również krajowe i międzynarodowe standardy należytej staranności w doborze kontrahenta, nakazują sprawdzić każdą, w tym szwedzką firmę przed nawiązaniem z nią współpracy.

Krajowe i unijne sankcje

W związku z naruszeniem integralności terytorialnej Ukrainy, Unia Europejska do 23 czerwca 2023 roku nałożyła na Rosję 11 pakietów sankcji. Swoje dodatkowe sankcje nakłada również Polska. Obejmują one najważniejsze osoby w Rosji, a także firmy pochodzące z tego kraju oraz z Białorusi. Zakazany jest obrót towarów i usług z rosyjskimi i białoruskimi firmami. Za jego naruszenie grozi polskim przedsiębiorcom kara finansowa w wysokości do 20 mln zł oraz nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Jednak rosyjscy i białoruscy przedsiębiorcy nauczyli się obchodzić międzynarodowe zakazy, wykorzystując m.in. skomplikowane struktury holdingowe utworzone w innych państwach, w których trudno wykryć rzeczywistą strukturę właścicielską.

Jak donosi serwis Money.pl, Szwecja jest krajem z największym poparciem dla sankcji wobec Rosji w związku z jej napaścią zbrojną na Ukrainę. Taką politykę popiera aż 95 proc. szwedzkiego społeczeństwa. Na drugim miejscu są ex aequo Polska i Dania. W obliczu powszechnego potępienia rosyjskich działań i aprobaty dla ustanawiania ograniczeń i zakazów w handlu, Szwecja bardzo rygorystycznie podchodzi do przejawów łamania sankcji w obrocie gospodarczym. W styczniu 2023 r., w trakcie konferencji prasowej w Sztokholmie, premier Ulf Kristersson potwierdził, że podczas sprawowania przez Szwecję półrocznej prezydencji w Unii Europejskiej, priorytetem jego kraju będzie sprawa Ukrainy. Zapowiedział wówczas kontynuację prac nad wprowadzaniem kolejnych sankcji wobec Rosji.

Szczegółowe informacje na temat rodzaju objętych unijnym zakazem transakcji gospodarczych z Białorusią i Rosją odnaleźć można na stronach internetowych Rady Europejskiej: https://www.consilium.europa.eu/. W Dzienniku Urzędowym UE od adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220721 znajduje się z kolei wykaz osób i podmiotów objętych sankcjami. Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji również prowadzi aktualny rejestr podmiotów objętych sankcjami, w którym można sprawdzić kontrahenta, jego powiązania, przyczyny umieszczenia w rejestrze i zastosowane sankcje: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami.

W pierwszym kroku sprawdzenia firmy ze Szwecji można więc dokonać wglądu, czy nie widnieje ona w którymś z ww. rejestrów. Źródłem przydatnych informacji jest również Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Unia Europejska 3 sierpnia 2023 r. rozszerzyła zakres sankcji nałożonych na Białoruś w celu zwalczania obchodzenia przepisów. Nowe środki zmieniają rozporządzenie (WE) 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi. Zmiany zapewniają ściślejsze dostosowanie sankcji UE wymierzonych w Rosję i Białoruś oraz pomogą zapewnić, że rosyjskie sankcje nie będą mogły być obchodzone przez Białoruś. Środki te rozszerzają zakaz eksportu na Białoruś na szereg wysoce wrażliwych towarów i technologii, które przyczyniają się do wojskowego i technologicznego wzmocnienia Białorusi. Rada nakłada również dodatkowy zakaz eksportu broni palnej i amunicji, a także towarów i technologii nadających się do wykorzystania w lotnictwie i przemyśle kosmicznym. Zmiany dostosowują również sankcje wobec Białorusi do systemu sankcji wobec Rosji. Te środki ograniczające zostały wprowadzone w trybie przyspieszonym ze względu na pilny charakter związany z walką z obchodzeniem przepisów dotyczących niektórych wysoce wrażliwych towarów i technologii.

Wywiad gospodarczy, czyli jak sprawdzić kontrahenta ze Szwecji?

Weryfikację kontrahenta można powierzyć profesjonalnej wywiadowni gospodarczej, na co dzień zajmującej się realizacją takich zleceń. Prywatny detektyw w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu czy innych miastach będzie wiedział, jak dotrzeć do niezbędnych informacji weryfikujących obecnego lub przyszłego kontrahenta.

Najważniejszym sposobem weryfikacji kontrahenta i jego ewentualnych powiązań z Białorusią czy Rosją jest ustalenie podmiotu będącego jego beneficjentem rzeczywistym, a następnie sprawdzenie, czy jest on wpisany na ww. listę sankcyjną prowadzoną przez MSWiA. Ustalenia można dokonać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych prowadzonym przez Ministra Finansów: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

Wywiad środowiskowy

Ogólnodostępnym sposobem na zdobycie informacji o kontrahencie jest przeszukanie zasobów Internetu. Weryfikacja firmy, sprawdzenie jej, czy posiada stronę internetową, jakie są o niej opinie, być może napotkamy jakąś publikację na jej temat. Jeśli dla pewności nie chcemy tego robić sami, możemy powierzyć research agencji detektywistycznej specjalizującej się w profesjonalnym wywiadzie gospodarczym. Bo źródeł informacji jest znacznie więcej niż tylko sieć www. Można wystąpić do Ambasady RP w Sztokholmie z zapytaniem o konkretny podmiot, czy docierały do niej już skargi od innych przedsiębiorców, czy według wiedzy placówki dyplomatycznej firma cieszy się złą opinią? Podobnych informacji mogą udzielić polsko-szwedzkie izby gospodarcze.

Bezpośrednie zapytanie do kontrahenta

W przypadku pojawienia się trudności z ustaleniem struktury właścicielskiej biznesowego partnera za pomocą dostępnych rejestrów, można skorzystać z innej metody jego sprawdzenia w ramach działań wywiadu gospodarczego, którą jest zwrócenie się bezpośrednio do niego o potwierdzenie, kto jest jego beneficjentem rzeczywistym. Oczywiście by uwiarygodnić udzieloną odpowiedź można poprosić szwedzkiego przedsiębiorcę o okazanie dokumentów potwierdzających jego deklaracje.

Polskie i unijne rejestry

W biuletynie informacji publicznej Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister właściwy ds. gospodarki, prowadzi rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Jeśli w rejestrze tym odnajdziemy przedstawicielstwo naszego kontrahenta, możemy przypuszczać, że on sam nadal istnieje i prowadzi działalność.

Kolejnym z takich rejestrów, w którym można sprawdzić kontrahenta jest europejski rejestr podatników VAT UE oraz rejestr EORI. Przedsiębiorstwa i osoby chcące prowadzić działalność handlową na terenie Unii muszą używać numeru EORI jako numeru identyfikacyjnego we wszystkich procedurach celnych. System informatyczny VIES (VAT Information Exchange System), to wyszukiwarka prowadzona przez Komisję Europejską, pozwalająca na sprawdzenie czy dany podmiot jest zarejestrowany jako dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych. A to niezbędne m.in. do tego, by móc zastosować do danej transakcji 0% stawkę VAT. Jeśli VIES nie potwierdzi rejestracji kontrahenta, można wystąpić o weryfikację do urzędu skarbowego państwa, w którym ma on siedzibę. Warto również sprawdzić, czy firma posiada odpowiednie pozwolenia i certyfikaty, jeśli są one wymagane w danym kraju. Unijny rejestr przedsiębiorstw (EU Business Register, http://www.eubusinessregister.org/) umożliwia wyszukiwanie firm z całego świata.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych pozwala sprawdzić, czy dany kontrahent nie figuruje na jego liście. Istnieją również biura informacji gospodarczej, które posiadają szczegółowe informacje o działalności przedsiębiorstw. BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, utworzone przez Związek Banków Polskich, gromadzi dane na temat historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów, a także para bankowych firm pożyczkowych.

Szwedzkie rejestry firm

W Szwecji oficjalny państwowy rejestr działalności gospodarczej prowadzi Szwedzki Urząd Rejestracji Osób Prawnych – Bolagsverket – pod adresem www.bolagsverket.se. Bolagsverket prowadzi kilka rejestrów, w których zawarte są informacje o wpisanych do rejestru podmiotach. Dostęp do nich można uzyskać zarówno przez kontakt z Bolagsverket, jak i za pomocą internetowej wyszukiwarki przedsiębiorców https://foretagsinfo.bolagsverket.se/sok-foretagsinformation-web/?lang=en. Za jej pośrednictwem można bezpłatnie wyszukać: aktualny status wyszukiwanej firmy i nadany jej numer w rejestrze; informacje o pośrednikach ubezpieczeniowych; informacje dotyczące domów maklerskich; oraz czy firma znajduje się w rejestrze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Odpłatnie można pozyskać takie dokumenty, jak: umowa spółki, zaświadczenie o zarejestrowaniu, aktualne i wcześniejsze zlecenia spółki, informacje z beneficjentów rzeczywistych. Dostęp do rejestru jest w języku angielskim i szwedzkim, choć niektóre dokumenty dostępne za pośrednictwem e-usługi można zamówić tylko w języku szwedzkim.

Rejestrując się w serwisie i uzyskując status klienta szwedzkiego rejestru przedsiębiorców można m.in.: skontrolować zarząd spółki; zobaczyć, jakie sprawy firma złożyła w szwedzkim Urzędzie Rejestracji Osób Prawnych; pobrać sprawozdania roczne, umowy spółki, statuty, plany finansowe i świadectwa rejestracji; uzyskać szczegółowe informacje na temat upadłości i likwidacji spółki; pobrać certyfikaty z rejestru beneficjentów rzeczywistych.

Opłata za rejestrację wynosi 500 SEK- bez VAT. Następnie będą doliczane koszty za wykonane poszukiwania, zgodnie z cennikiem. Również część informacji od Bloagsverket można telefonicznie uzyskać bezpłatnie. Opłacie podlega jednak większość wniosków o wydanie wypisów z rejestru.

Lexbas – to komercyjna baza danych, która gromadzi dane dotyczące osób fizycznych i firm. Lexbase to usługa online, która udostępnia w jednym miejscu informacje prawne ze wszystkich szwedzkich sądów i wielu innych organów. Dostęp do danych odpłatny i tylko w języku szwedzkim. https://www.lexbase.se/

PRV, czyli Patent Och Registration Verket, to baza danych do wyszukiwania patentów, znaków towarowych i zarejestrowanych wzorów. Posiada bibliotekę różnych baz danych z zaawansowanymi wyszukiwarkami. Dostęp w j. angielskim i szwedzkim. https://www.prv.se/sv/

OpenCorporates, czyli szwedzkie biuro rejestracji firm – udostępnia bazę danych częściowo nieodpłatnie. Serwis dostępny w j. angielskim. https://opencorporates.com/advanced-search/

Warto dobrze sprawdzić kontrahenta

Przed dokonaniem transakcji, nawiązaniem współpracy z kontrahentem ze Szwecji lepiej przeprowadzić wywiad gospodarczy i dobrze go sprawdzić, przede wszystkim czy nie jest powiązany z Białorusią lub Rosją. Za naruszenie zakazów nałożonych na określonego rodzaju obrót z tymi państwami i z określonymi osobami i firmami grozi bowiem kara finansowa w wysokości do 20 mln zł, oraz od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Poza tym, weryfikacja kontrahenta, dochowanie należytej staranności przy jego doborze, to wymóg obowiązujący zawsze przy prowadzeniu działalności gospodarczej, ciążący na przedsiębiorcach jako profesjonalnych uczestnikach rynku.

Czy już wiesz jak sprawdzić firmę ze Szwecji? Jeśli nie, lub potrzebujesz odnalezienia bardziej szczegółowych informacji, możemy Ci pomóc. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top