Jak sprawdzić firmę z Irlandii?

Jak sprawdzić firmę z Irlandii?

Niezwykle istotnym elementem bezpieczeństwa firmy jest weryfikacja partnerów biznesowych pod względem ich statusu, wiarygodności, rzetelności. Zasadniczo potrzeba sprawdzenia kontrahenta dotyczy odbiorców towarów lub usług, ale obejmuje także dostawców, szczególnie po napaści Rosji na Ukrainę, gdy Unia Europejska wprowadziła wysokie sankcje za handel i kontakty gospodarcze z podmiotami wciągniętymi na czarną listę w związku z toczącą się wojną. Jak sprawdzić firmę z Irlandii, kraju będącego jednym z ulubionych kierunków emigracji zarobkowej polskich pracowników?

Dochowanie należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta

W dzisiejszych czasach założyć firmę jest bardzo łatwo. W wielu państwach można to zrobić nawet nie wychodząc z domu, przez Internet. Nigdy więc nie można mieć pewności, kto tak naprawdę kryje się pod stworzoną nazwą i wpisem w rejestrze, dopóki się tego nie sprawdzi. Weryfikacji służą działania powszechnie stosowanego już w obrocie wywiadu gospodarczego, polegające w pierwszej kolejności na sprawdzeniu rzetelności i aktualności dokumentacji kontrahenta, KRS, NIP, REGON, oraz pozwoleń i certyfikatów niezbędnych do prowadzenia określonego rodzaju działalności.

Weryfikacji można dokonać pozyskując informacje od właściwych osób i instytucji, jak: sądy rejestrowe, ZUS, urzędy skarbowe, czy krajowe i międzynarodowe izby handlowe. Warto zgłębić wiedzę na temat historii działalności oraz jej właścicieli, w tym opinie o firmie, także przeszukując Internet, czy zapytując innych przedsiębiorców, kontrahentów tego podmiotu, jak i bezpośrednio samego zainteresowanego. Trzeba pamiętać, że niedochowanie należytej staranności przy doborze kontrahenta niesie ze sobą konsekwencje prawne, np. w postaci oskarżenia o świadomy udział w nieprawidłowościach, i wynikające z tego dalsze sankcje podatkowo-prawne.

Współpraca gospodarcza z Irlandią

Z każdym rokiem wymiana handlowa między Irlandią a Polską odnotowuje wzrost. Nowe możliwości biznesowe otworzyły się przed polskimi firmami zwłaszcza po brexicie, gdy Irlandia i Polska w obliczu wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej zacieśniły współpracę gospodarczą. Irlandia oferuje przyjazny rynek i niskie podatki (12,5% podatku dochodowego od osób prawnych). Realny wzrost PKB wyniósł tam w 2021 roku 13,6%.  W 2022 roku Irlandia zajęła 11 miejsce w rankingu globalnej konkurencyjności, na podstawie oceny jej rozwoju gospodarczego, efektywności rządu, wydajności przedsiębiorstw oraz dostępnej infrastruktury. W Irlandii dynamicznie rozwija się przemysł farmaceutyczny, rynek technologii medycznej oraz branża IT. Irlandia jest jednym z największych eksporterów produktów z tych trzech branż.

Ponieważ zarówno Polska jak i Irlandia należą do Unii Europejskiej, ich wzajemne stosunki gospodarcze reguluje przede wszystkim prawo wspólnotowe. Poza tym, do najważniejszych aktów prawnych zalicza się dwustronną umowę  w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z 13 listopada 1995 roku.

W pierwszych 10 miesiącach 2022 r. eksport irlandzkich produktów do Polski wyniósł 1,191 mld euro, a import 1,025 mld euro w całym 2022 roku – podczas gdy w 2021 r. Irlandia importowała z Polski dobra o wartości 720 mln euro. To więc ogromny, bo aż 42% wzrost rok do roku. Polska jest 7 partnerem Irlandii zarówno pod względem importu jak i eksportu. Irlandia znajduje się na 22 miejscu wśród inwestorów zagranicznych w Polsce.

Krajowe i unijne sankcje

Od początku wybuchu wojny w Ukrainie, choć zachowuje neutralność militarną, to Irlandia potępia Rosję i popiera nakładane na ten kraj unijne ograniczenia i zakazy. Unia Europejska 23 czerwca 2023 roku nałożyła na Rosję już 11 pakiet sankcji. Swoje dodatkowe sankcje nakłada również Polska. Obejmują one najważniejsze osoby w Rosji, a także firmy pochodzące z tego kraju oraz z Białorusi. Zakazany jest obrót towarów i usług z rosyjskimi i białoruskimi firmami. Za jego naruszenie grozi polskim przedsiębiorcom kara finansowa w wysokości do 20 mln zł oraz nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Jednak rosyjscy i białoruscy przedsiębiorcy nauczyli się obchodzić międzynarodowe zakazy. Wykorzystują w tym celu m.in. skomplikowane struktury holdingowe utworzone w innych państwach, w których trudno wykryć rzeczywistą strukturę właścicielską.

Szczegółowe informacje na temat rodzaju objętych unijnym zakazem transakcji gospodarczych z Białorusią i Rosją odnaleźć można na stronach internetowych Rady Europejskiej: https://www.consilium.europa.eu/. W Dzienniku Urzędowym UE od adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220721 znajduje się z kolei wykaz osób i podmiotów objętych sankcjami. Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji również prowadzi aktualny rejestr podmiotów objętych sankcjami, w którym można sprawdzić kontrahenta, jego powiązania, przyczyny umieszczenia w rejestrze i zastosowane sankcje: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami.

W pierwszym kroku sprawdzenia firmy z Irlandii można więc dokonać wglądu, czy nie widnieje ona w którymś z ww. rejestrów. Źródłem przydatnych informacji jest również Rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Wywiad gospodarczy, czyli jak sprawdzić kontrahenta z Irlandii?

Weryfikację kontrahenta można powierzyć profesjonalnej wywiadowni gospodarczej, na co dzień zajmującej się realizacją takich zleceń. Prywatny detektyw w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu czy innych miastach będzie wiedział, jak dotrzeć do niezbędnych informacji weryfikujących obecnego lub przyszłego kontrahenta.

Najważniejszym sposobem weryfikacji kontrahenta i jego ewentualnych powiązań z Białorusią czy Rosją jest ustalenie podmiotu będącego jego beneficjentem rzeczywistym, a następnie sprawdzenie, czy jest on wpisany na ww. listę sankcyjną prowadzoną przez MSWiA. Ustalenia można dokonać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych prowadzonym przez Ministra Finansów: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj.

Wywiad środowiskowy

Ogólnodostępnym sposobem na zdobycie informacji o kontrahencie jest przeszukanie zasobów Internetu. Weryfikacja firmy, sprawdzenie jej, czy posiada stronę internetową, jakie są o niej opinie, być może napotkamy jakąś publikację na jej temat. Jeśli dla pewności nie chcemy tego robić sami, możemy powierzyć research agencji detektywistycznej specjalizującej się w profesjonalnym wywiadzie gospodarczym. Bo źródeł informacji jest znacznie więcej niż tylko sieć www. Można np. wystąpić do Ambasady RP w Dublinie z zapytaniem o konkretny podmiot, czy docierały do niej już skargi od innych przedsiębiorców, a może według wiedzy placówki dyplomatycznej irlandzki kontrahent cieszy się złą opinią? Podobnych informacji mogą udzielić irlandzko-polskie izby handlowe.

Bezpośrednie zapytanie do kontrahenta

W przypadku pojawienia się trudności z ustaleniem struktury właścicielskiej biznesowego partnera za pomocą dostępnych rejestrów, można skorzystać z innej metody jego sprawdzenia w ramach działań wywiadu gospodarczego, którą jest zwrócenie się bezpośrednio do niego o potwierdzenie, kto jest jego beneficjentem rzeczywistym. Oczywiście by uwiarygodnić udzieloną odpowiedź można poprosić irlandzkiego przedsiębiorcę o okazanie dokumentów potwierdzających jego deklaracje.

Polskie i unijne rejestry

W biuletynie informacji publicznej Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister właściwy ds. gospodarki, prowadzi rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Jeśli w rejestrze tym odnajdziemy przedstawicielstwo naszego kontrahenta, możemy przypuszczać, że on sam nadal istnieje i prowadzi działalność.

Kolejnym z takich rejestrów, w którym można sprawdzić kontrahenta jest europejski rejestr podatników VAT UE oraz rejestr EORI. Przedsiębiorstwa i osoby chcące prowadzić działalność handlową na terenie Unii muszą używać numeru EORI. Jest to numer identyfikacyjny potrzebny we wszystkich procedurach celnych.  System informatyczny VIES (VAT Information Exchange System), to wyszukiwarka prowadzona przez Komisję Europejską, pozwalająca na sprawdzenie czy dany podmiot jest zarejestrowany jako dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych. A to niezbędne m.in. do tego, by móc zastosować do danej transakcji 0% stawkę VAT. Jeśli VIES nie potwierdzi rejestracji kontrahenta, można wystąpić o weryfikację do urzędu skarbowego państwa, w którym ma on siedzibę. Warto również sprawdzić, czy firma posiada odpowiednie pozwolenia i certyfikaty, jeśli są one wymagane w danym kraju.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych pozwala sprawdzić, czy dany kontrahent nie figuruje na jego liście. Istnieją również biura informacji gospodarczej, które posiadają szczegółowe informacje o działalności przedsiębiorstw. BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, utworzone przez Związek Banków Polskich, gromadzi dane na temat historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów, a także para bankowych firm pożyczkowych.

Irlandzkie rejestry firm

Głównym źródłem danych na temat przedsiębiorców zagranicznych są ich krajowe rejestry, odpowiedniki polskich CEIDG i KRS. Oficjalnym irlandzkim rejestrem jest CRO, prowadzony przez Urząd Rejestracji Przedsiębiorstw (Companies Registration Office). Gromadzone są w nim wymagane przez irlandzkie prawo dokumenty oraz podstawowe informacje o firmach, takie jak: adres, data założenia i data ostatniego złożonego sprawozdania rocznego. Wszystkie dokumenty złożone przez firmy zgodnie z Ustawami o spółkach są publicznie dostępne. Profile spółek można zakupić. Wstępne wyszukiwanie nazwy lub numeru firmy jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, np. na temat poprzedniej nazwy firmy, zarejestrowanej siedziby, profilu firmy, szczegółów dotyczących rejestracji i rocznych zeznań, dyrektorów oraz listy wszystkich otrzymanych lub zarejestrowanych zgłoszeń, trzeba zapłacić: https://www.cro.ie/en-ie/.

Prowadzony przez Irlandzki Urząd Własności Intelektualnej rejestr zawiera bazę danych na temat patentów, takich jak: tytuł, streszczenie patentu i informacje o zgłaszającym, adres, które dostarczają podstawowych informacji o zarejestrowanych patentach i ich właścicielach: https://eregister.ipoi.gov.ie/query/PTQuery.aspx.

Poza ww. rejestrami, informacji o kontrahentach można poszukiwać w komercyjnych serwisach, np. takich jak: „Kompany”, który umożliwia dostęp do oficjalnych i wiarygodnych informacji z rejestrów handlowych, w tym do zgłoszeń spółek: https://companyregister.kompany.com/. Podobnie jak „SoloCheck.ie”, płatny serwis, który oferuje dostęp do tak szczegółowych informacji o firmach, jak sprawozdania finansowe, adresy spółek, historia działalności irlandzkiego dyrektora spółki: https://www.solocheck.ie/firstChoiceIrishCompanyInfo.jsp.

Lepiej dobrze sprawdzić kontrahenta

Przed dokonaniem transakcji, nawiązaniem współpracy z kontrahentem z Irlandii lepiej przeprowadzić wywiad gospodarczy i dobrze go sprawdzić, przede wszystkim czy nie jest powiązany z Białorusią lub Rosją. Za naruszenie zakazów nałożonych na określonego rodzaju obrót z tymi państwami i z określonymi osobami i firmami grozi bowiem kara finansowa w wysokości do 20 mln zł, oraz od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Poza tym, weryfikacja kontrahenta, dochowanie należytej staranności przy jego doborze, to wymóg obowiązujący zawsze przy prowadzeniu działalności gospodarczej, ciążący na przedsiębiorcach jako profesjonalnych uczestnikach rynku.

Czy już wiesz jak sprawdzić firmę z Irlandii? Jeśli nie, lub potrzebujesz odnalezienia bardziej szczegółowych informacji, możemy Ci pomóc. Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top