Co znajdziemy w podstawowych bazach danych? – KRS, CEIDG, REGON

Co znajdziemy w podstawowych bazach danych? – KRS, CEIDG, REGON

Krajowy Rejestr Sądowy – podstawowe informacje

Krajowy Rejestr Sądowy (w skrócie nazywany KRS-em) działa od 1 stycznia 2001 r. na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym [Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769]. Zastąpił wcześniej istniejący Rejestr Handlowy. Jego najistotniejszą cechą jest jawność zgromadzonych w nim danych. Dzięki temu przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu na rynku.

KRS to centralna, informatyczna baza danych, która zawiera 3 rejestry:

 • – Rejestr przedsiębiorców,
 • – Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • – Rejestr dłużników niewypłacalnych.

Jego głównym zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest zapewnienie powszechnego i niezawodnego dostępu do informacji. KRS przechowuje różne typy informacji, w tym głównie te dotyczące statusu prawnego zarejestrowanych podmiotów, ich sytuacji finansowej oraz o przyjętym przez nie sposobie reprezentacji.

Dodatkowo można w nim znaleźć również inne dane o przedsiębiorcach, m.in.:

 • – informacje o zaległościach podatkowych i celnych,
 • – zaległościach wobec ZUS,
 • – wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności.

Na podstawie ustawy o KRS każdy zainteresowany ma dostęp do akt w tym tych dotyczą spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich.

Jakie dane znajdziemy w KRS?

W KRS znajdziemy przede wszystkim podstawowe dane spółek handlowych, czyli formy organizacji spółki, jej organów, cel działania, status. Istotna z punktu widzenia osoby sprawdzającej może być informacja o wysokości kapitału zakładowego oraz historia jego zmian.

Analizując dane spółki zawsze warto przyjrzeć się powiązanym z nią osobom. Z oczywistych danych możemy potwierdzić prawo osób do reprezentowania spółki, ale dowiem się również o tym jaki adres zadeklarowały lub jakim dokumentem się legitymowały. W niektórych przypadkach można również znaleźć zapis o ewentualnej niekaralności osoby.

W przypadku rozwiązania spółki, otwarcia postępowania likwidacyjnego lub upadłości, KRS również gwarantuje nam informacje na ten temat. Odnotowane są tam m.in. informacje o powołaniu lub odwołaniu likwidatorów, zakończenie likwidacji lub wykreślenie spółki z rejestru.

O Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych który wchodzi w skład KRS opowiemy już niedługo w kolejnym wpisie.

Z punktu widzenia analityka każdy szczegół może być istotny, mowa tutaj zarówno ewentualnych opóźnieniach lub problemach w składaniu dokumentów, siedzibie notariusza, u którego sporządzane były dokumenty, powiązaniach osób wchodzących w skład zarządu.

CEIDG – podstawowe informacje

CEIDG (w pełnej formie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) to elektroniczny rejestr przedsiębiorców działających w Polsce. Portal został stworzony po to, w ramach usprawnienia procesów prowadzenia działalności gospodarczej. Umożliwia założenie firmy, aktualizację danych, jak również zamknięcie czy zawieszenie działalności.

System powstał unifikując i zastępując gminne Ewidencje Działalności Gospodarczej.

We wpisie przedsiębiorcy w CEIDG znajdują się takie informacje, jak m.in.:

 • – data rozpoczęcia działalności
 • – adres
 • – email (jeśli nie został zastrzeżony)
 • – status (aktywny, zawieszony)
 • – przedmiot działalności gospodarczej
 • – dane pełnomocników
 • – spółki cywilne, których wspólnikiem jest dany przedsiębiorca.

Wyszukiwarka CEIDG nie daje możliwości wyszukania danych przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność przed 1 lipca 2011 r. (dane te posiadają odpowiednie urzędy miast i gmin według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy).

Korzystając z wyszukiwarki CEIDG warto poszerzyć zakres i oprócz konkretnej działalności gospodarczej sprawdzić czy pod danym adresem są zarejestrowane inne przedsiębiorstwa, czy w danej okolicy, budynku, przy tej samej ulicy zarejestrowane są inne osoby o tym samym nazwisku. Jest istotna kwestia przy szukaniu powiązań lub śladów konfliktu interesów weryfikowanych osób lub przedsiębiorstw. Należy również przyjrzeć się historycznym wersjom wpisu by zaobserwować ewentualne zmiany w działalności.

Rejestr REGON – podstawowe informacje

REGON, czyli Rejestr Gospodarki Narodowej to odrębna wyszukiwarka krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej. Pod tym pojęciem REGON jest rozumiany także jako dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny nadany w zgodzie tym systemem.

Przede wszystkim z rejestru korzysta się by wyszukać informacje na temat przedsiębiorców i spółek cywilnych, których nie można odnaleźć w CEIDG. możesz znaleźć także w wyszukiwarce krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON), prowadzonego przez GUS. Wyszukiwanie informacji o podmiocie odbywa się po jego numerze NIP, REGON, KRS lub po adresie.

Rejestr danych REGON według oficjalnych definicji:

 • – służy osiągnięciu spójności identyfikacyjnej podmiotów gospodarki narodowej wpisywanych do innych urzędowych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej,
 • – służy jednolitości opisów stosowanych w nomenklaturze pojęciowej i klasyfikacyjnej we wszystkich urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej,
 • – dostarcza ogólnej charakterystyki działających w gospodarce narodowej podmiotów w przekrojach: terytorialnym, własnościowym, rodzajów działalności, form prawnych itp.,
 • – umożliwia sporządzanie wykazu adresów działających podmiotów,
 • – jest podstawą do tworzenia baz i banków danych o podmiotach gospodarki narodowej,
 • – stanowi główne źródło zasilania bazy jednostek wybieranych do badań statystycznych.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają:

 • – osoby prawne,
 • – jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
 • – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),
 • – jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

W rejestrze są ujmowane następujące informacje o wyżej wymienionych podmiotach:

 • – nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile taki posiada,
 • – numer identyfikacji podatkowej NIP oraz informacja o jego unieważnieniu lub uchyleniu,
 • – numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej, o ile takie posiadają, nazwisko i imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność, o ile taki posiada,
 • – forma prawna i forma własności,
 • – wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,
 • – daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, orzeczenia o ogłoszeniu upadłości, zakończenia postępowania upadłościowego, zakończenia działalności albo trwałego zakończenia działalności w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów,
 • – nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer,
 • – przewidywana liczba pracujących,
 • – w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i użytków rolnych,
 • – jednostkach lokalnych podmiotów w wyżej wymienionym zakresie z wyłączeniem informacji o numerze identyfikacji podatkowej NIP oraz o formie prawnej i formie własności,
 • – numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada i poda je do rejestru podmiotów.
Scroll to Top