Procedury AML w biurze rachunkowym

Procedury AML w biurze rachunkowym – co to jest? Jak do nich podejść?

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu weszła w życie 31 lipca 2021 roku i to właśnie od tego dnia biura rachunkowe są zobowiązanie wdrożyć nowe procedury.

Słowo ‘procedura’ może powodować złe skojarzenia czy niemiłe konotacje, ale w przypadku AML w biurach rachunkowych może stanowić o ‘być’ lub ‘nie być’ w branży, wliczając w to utratę reputacji, a w skrajnych przypadkach nawet własnego biznesu.

Biura rachunkowe odgrywają istotną rolę w walce z procederem prania pieniędzy. Sumienne i transparentne zaimplementowanie zapisów nowelizacji przepisów o AML sprawią, że biura rachunkowe będą jeszcze większym merytorycznym wsparciem na drodze zminimalizowania anomalii związanych z dostawaniem się pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej do legalnego obiegu.

Co powinna uwzględniać dobra procedura?

Biura rachunkowe są zobligowane do przygotowania, wprowadzenia, a następnie bieżącej weryfikacji, a w razie potrzeby aktualizacji wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50 ust. 1 u.p.p.p.).

Procedura sporządzona jest z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. Jej celem jest określenie zasad postępowania stosowanego w danym biurze rachunkowym. Szczegółowa zawartość procedury została określona przez ustawodawcę za pomocą otwartego katalogu. Zgodnie z nim każda procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa w szczególności:

  • czynności lub działania podejmowane w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (dalej: „ryzyka”) i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem,
  • zasady rozpoznawania i oceny ryzyka związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasady weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka,
  • środki stosowane w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem związanym z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną,
  • zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
  • zasady przechowywania dokumentów i informacji,
  • zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach,
  • zasady upowszechniania wśród pracowników instytucji obowiązanej wiedzy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze (art. 50 ust. 2 pkt 1–9 u. o p. p. p. o f. t.).

O czym należy pamiętać?

Nawet przy automatyzacji procesu badania transakcji i wyłapywania podejrzanych transferów może być to trudne ze względu na ilość i różnorodność specyfiki przesyłanych środków pieniężnych. Należy pamiętać, że niezgłoszenie anomalii transferowych, a co za tym idzie domniemanych przestępstw może skutkować nałożeniem na biuro sankcji karnych.

Co w przypadku braku procedury?

Ustawodawca przewidział surowe kary za brak wprowadzenia nowych procedur. Obok kary pieniężnej na biura rachunkowe mogą zostać nałożone także inne kary administracyjne, takie jak publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów w Biuletynie Informacji Publicznej, nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności związanych z AML, cofnięcie koncesji lub zezwolenia na prowadzoną działalność, o ile wymaga ona koncesji lub zezwolenia, wykreślenie instytucji z rejestru działalności regulowanej, jeśli została ona wcześniej do niego wpisana czy zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie dokonane w ramach instytucji obowiązanej, przez okres nie dłuższy niż rok.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top