Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych we Włoszech

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych we Włoszech – kolejne kroki w kierunku wdrożenia

Zgodnie z dekretem nr. 55 z dnia 11 marca 2022 r., opublikowanym we włoskim Dzienniku Urzędowym w dniu 25 maja 2022 r., informacje o beneficjentach rzeczywistych włoskich spółek, fundacji, stowarzyszeń i trustów będą musiały zostać przekazane do właściwych rejestrów spółek nadzorowanych przez CONSOB (Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych we Włoszech).

Dekret stanowi, że Rejestry Spółek ustanawiają rejestr, w którym publikowane są dane i informacje dotyczące beneficjentów rzeczywistych. Rejestr musi być stale aktualizowany i dostępny dla osób trzecich (tj. władz publicznych i podmiotów prywatnych)

Nowe zapisy są związane z rosnącym problemem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Na czym polegają nowe zapisy?

Implementowane zapisy nakładają szereg obowiązków na:

 • Dyrektorów włoskich spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych i spółdzielczych (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni e società cooperative);
 • Założycieli lub prawnych przedstawicieli fundacji (fondazioni);
 • Dyrektorów stowarzyszeń (associazioni riconosciute);
 • Powierników trustów;

Do nowych obowiązków można zaliczyć między innymi:

 • Wyżej wymienieni przedstawiciele podmiotów muszą w ciągu 60 dni od ogłoszenia Rozporządzenia (termin upływa 9 sierpnia 2022 r.) przekazać do właściwego rejestru spółek informacje dotyczące tożsamości beneficjentów rzeczywistych danej spółki, spółki osobowej, fundacji , stowarzyszenia lub trustu.
 • Po dokonaniu pierwszych wpisów włoskie podmioty obowiązane muszą uaktualniać dane w rejestrze dotyczące wszelkich zmian właścicielskich.
 • Każda zmiana danych lub informacji dotyczących struktury właścicielskiej  w terminie 30 dni od zakończenia czynności, wymaga zgłoszenia i potwierdzenie prawidłowości już przekazanych danych we właściwym Rejestrze Spółek.
 • Spółki mogą dokonywać takich zgłoszeń również przy składaniu rocznych sprawozdań finansowych we właściwym Rejestrze Spółek.
 • Nie jest doprecyzowane czy włoskie oddziały spółek zagranicznych będą podlegały powyższym obowiązkom informacyjnym.
 • Każde niedopełnienie obowiązku informacyjnego będzie podlegać karze administracyjnej do 1032 euro.

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB, czyli Komisja Spółek Włoskich i Giełd) jest włoskim organem rządowym odpowiedzialnym za regulację i bezpieczeństwo włoskiego rynku papierów wartościowych.

Włoska Komisja Spółek i Giełd (CONSOB) została utworzona w 1974 r. na mocy przepisów łączących funkcje i jurysdykcje, które do tej pory były częścią włoskiego Ministerstwa Skarbu. Szczególne uprawnienia CONSOB polegały przede wszystkim na monitorowaniu rynków papierów wartościowych. Z biegiem czasu uprawnienia i obowiązki CONSOB znacznie się rozszerzyły. W 1983 roku nowe prawo rozszerzyło jego jurysdykcję na ochronę oszczędności publicznych, a dwa lata później CONSOB otrzymał osobowość prawną i autonomię, które wzmocniły jego niezależność. Natomiast uprawnienia do przeprowadzania audytu spółek maklerskich papierów wartościowych i monitorowania obrotu papierami wartościowymi CONSOB otrzymał w 1991 roku.

Do głównych uprawnień CONSOB można zaliczyć:

 • Monitorowanie i korygowanie usług inwestycyjnych i działalności pośredników,
 • Egzekwowanie obowiązków sprawozdawczych spółek notowanych na rynkach regulowanych.
 • Udzielanie koncesji na działalność rynków regulowanych, publikację prospektów emisyjnych, scentralizowane zarządzanie instrumentami finansowymi oraz analiza wpisów do rejestrów;
 • Monitoring działalność spółek zarządzających rynkiem, badania stopnia przejrzystość prowadzenie obrotu oraz przejrzystość i uczciwość postępowania pośredników i przedstawicieli finansowych;
 • Nakładanie kar za działania niezgodne z wytycznymi CONSOB.

Na czele CONSOB stoi organ kolegialny składający się z przewodniczącego (od listopada 2019 r. na czele CONSOB stoi Paolo Savona; jego poprzednicy to Mario Nava, Giuseppe Vegas, Lamberto Cardia, Luigi Spaventa, Enzo Berlanda i Franco Piga) oraz czterech członków mianowanych dekretem Prezydenta na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Mianowani urzędnicy sprawują urząd przez siedem lat, a ich kadencja jest nieodnawialna. Struktura organizacyjna obejmuje centralny komitet zarządzający, w ramach którego działa jedenaście departamentów (tj. emitenci, pośrednicy, rynki) oraz trzydzieści dziewięć pionów (jest to m. in. kontrola spółek, wezwania publiczne i struktura właścicielska, monitorowanie i rejestr przedstawicieli finansowych, transakcje z wykorzystaniem informacji poufnych, instrumenty pochodne rynków). Biura znajdują się w Rzymie i w Mediolanie.

Problematyczna kwestia prania pieniędzy we Włoszech

Pranie pieniędzy we Włoszech jest coraz większym problemem, mimo że kraj ten nie jest głównym regionalnym centrum finansowym. Pranie funduszy jest problematyczne ze względu na aktywność krajowych i zorganizowanych grup przestępczych oraz niedawny napływ organizacji przestępczych z zagranicy, które zaangażowały się w znaczący sposób w przemyt i handel narkotykami. Ponadto sprawę komplikuje wzrastająca liczba przestępstw finansowych, niezwiązanych bezpośrednio z praniem pieniędzy, takich jak oszustwa związane z kartami kredytowymi i wymuszenia dokonywane przez Internet.

Pranie pieniędzy występuje zarówno w zwykłym sektorze bankowym, jak i częściej w poza bankowym systemie finansowym, czyli w kasynach, domach przekazów pieniężnych i na rynku złota. Do legalizacji pieniędzy wykorzystywane są quasi bankowe instytucje finansowe poprzez nielegalny eksport waluty – głównie dolarów amerykańskich i euro – do prania w firmach offshore. W kraju istnieje duży czarny rynek dla przemycanych towarów, jednak nie jest on  w znacznym stopniu finansowany z handlu narkotykami.

Kolejne kroki do wdrożenia – Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych we Włoszech

Zapraszamy do śledzenia wątku, gdyż wraz ze zmianami będziemy aktualizować informacje o: Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych we Włoszech.

Potrzebujesz informacji, ustaleń dotyczących podmiotów we Włoszech, zapraszamy do kontaktu. Głównymi obszarami specjalizacji Verificators są m.in. międzynarodowa identyfikacja majątku, poszukiwanie i identyfikacja dłużników, raporty due diligence, oraz sprawdzanie osób i firm.

Scroll to Top