Skarga Pauliańska

Skarga pauliańska

Roszczenie pauliańskie (art. 527 KC) jest powszechnie znaną instytucją przewidzianą dla ochrony wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika. Jego celem jest ochrona przed czynnościami osoby zadłużonej mającymi na celu wyzbycie się majątku, z którego mogłoby nastąpić pokrycie długu. Aby powództwo pauliańskie odniosło pozytywny skutek w postaci unieważnienia czynności prawnej (przeniesienia lub zbycia majątku), musi być starannie przygotowane spełniając szereg warunków prawnych.

Kluczowe jest udowodnienie, iż dłużnik wyzbywając się majątku działał z zamiarem i świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy dochowaniu należytej staranności mogła się o tym dowiedzieć. Pokrzywdzenie wierzyciela polega na spowodowaniu lub zwiększeniu niewypłacalności dłużnika.

Mając bogate doświadczenie w przygotowywaniu spraw do skargi pauliańskiej zespół Verificators może skutecznie wesprzeć wierzyciela.

Zaczynając, istotne  jest ustalenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy, który jest wyznaczany według miejsca zamieszkania pozwanego. Przy tym należy pamiętać, że pozwanym jest osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową z pokrzywdzeniem wierzyciela. Usługi Verificators obejmują ustalenie zarejestrowanego majątku sprawdzanej osoby lub firmy wraz z historią zbytych nieruchomości i pojazdów, a raport z ustaleniami i analizą może stanowić dowody w procesie sądowym. Oferujemy ustalenie majątku dłużnika zarówno w Polsce jak i za granicą .

Sprawdź, czy możemy Ci pomóc:

Dowody w procesach sądowych

Identyfikacja majątku

Scroll to Top